NN Biztosító Zrt.
Adatkezelési tájékoztató

2017. augusztus 3.

Az NN Biztosító Zrt. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa Gy. út 84/B., Cégjegyzékszám: 01-10-041574) mint adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) és az EDIMA.email Kft. (1061 Budapest, Káldy Gyula utca 4. 3. em. 7., Cégjegyzékszám: 01-09-727387), mint adatfeldolgozó (a továbbiakban Adatfeldolgozó), tiszteletben tartja az Ön személyes adataihoz fűződő jogait, és mindent megtesz a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok előírásainak betartása érdekében. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a későbbiek során további Adatfeldolgozókat vegyen igénybe, amelyekről a honlapján az Adatvédelmi szabályzatban (www.nn.hu) ad tájékoztatást. Az Adatkezelő által megbízott függő biztosítás/pénzügyi közvetítők, tagszervezők is Adatfeldolgozónak minősülnek.

A jelen Adatkezelési tájékoztatóban ismertetjük, hogy hogyan használja fel az Adatkezelő a www.nn.hu weboldalon történő regisztráció (továbbiakban Regisztráció) során megadott személyes adatait, és hogy milyen jogai vannak Önnek az adtakezeléssel kapcsolatban.

Az adatkezelés kizárólag a Regisztráció során Ön által önkéntesen megadott adatok és a hozzájárulása alapján történik.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy ha Ön már az Adatkezelő ügyfele - a Regisztráció során megadta az ügyfélkódját -, és a Regisztráció során megadott személyes adatai, különösen az e-mail címe és a telefonszáma az Adatkezelő adatbázisában rögzítettektől eltérnek, akkor a most megadott adatok felülírják a régieket, így ezek minősülnek érvényesnek, és a korábbi adatok törlésre kerülnek.

I. Adatkezelési nyilatkozat

A jelen Adatvédelmi tájékoztató megismerése után a www.nn.hu honlapon történő Regisztráció elfogadásával Ön az alábbi nyilatkozatot teszi:

Önkéntesen, kifejezetten, szabad és befolyásmentes akaratnyilvánítással, tájékozottan, a következmények és a részletes Adatkezelési tájékoztató ismeretében, kellő megfontolás után hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a következő személyes adataimat (név, irányítószám, születési dátum, e-mail cím, telefonszám, valamint lakcím, amennyiben az rendelkezésre áll) az NN Biztosító Zrt., mint Adatkezelő a jelen nyilatkozat alapján visszavonásig a jelen tájékoztatóban meghatározottak szerint az alábbi célokból nyilvántartsa és kezelje:

 • az NN Biztosító Zrt. a részére megadott fenti személyes adataimat közvetlen kapcsolattartás és üzletszerzés, piackutatás, továbbá üzleti kommunikáció, valamint elektronikus hirdetés céljából feldolgozza, nyilvántartsa és a szolgáltatásait - ide értve az általa mint pénzügyi vagy biztosításközvetítő, illetve tagszervező által közvetített szolgáltatásait is - részemre közvetlen üzletszerzés útján ajánlhassa fel, - beleértve a biztosításközvetítői hálózathoz való csatlakozás lehetőségének felajánlására vonatkozó felhívás megküldését is -, valamint más ezek iránt érdeklődő személy ajánlásának kérését postai, illetve elektronikus (email, SMS vagy MMS) vagy egyéb telekommunikációs eszköz, valamint személyes megkeresés útján, továbbá, hogy e-mail címemre elektronikus hirdetést küldjön;
 • az NN Biztosító Zrt. a részére megadott fenti személyes adataimat, átadja a vele biztosítás/pénzügyi közvetítői jogviszonyban álló függő ügynökei/tagszervezői részére abból a célból, hogy rajtuk keresztül a szolgáltatásait - ide értve az általa mint pénzügyi vagy biztosításközvetítő, illetve tagszervező által közvetített szolgáltatásait is - részemre közvetlen üzletszerzés útján ajánlhassa fel,
 • az NN Biztosító Zrt., a részére megadott fenti személyes adataimat átadja az NN Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. (Cg.: 01-10-043980,1068 Budapest, Dózsa György út 84/B) részére abból a célból, hogy a társaság ezen adatokat üzletszerzés céljából kezelje.

Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben az az NN Biztosító Zrt., meglévő ügyfeleként ügyfélkódomat megadva regisztrálok, és a Regisztráció során megadott személyes adataim, különösen az e-mail címem és a telefonszámom az NN Biztosító Zrt., adatbázisában rögzítettektől eltér, akkor a most megadott adatok felülírják a régieket, így ezek minősülnek érvényesnek, és a korábbi adatok törlésre kerülnek.

II. Az adatkezelés célja és a személyes adatok felhasználásának köre

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó az itt közölt célokból a Regisztráció keretében megadott személyes adatait (név, irányítószám, születési dátum, e-mail cím, telefonszám, valamint lakcím, amennyiben az már rendelkezésre áll) az Ön önkéntesen és tájékozottan megadott hozzájárulása alapján visszavonásig kezelik.

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.);
 • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény;
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (DM törvény);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.).

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a Regisztráció során megadott személyes adatait (név, irányítószám, születési dátum, e-mail cím, telefonszám, valamint lakcím, amennyiben az már rendelkezésre áll) az Ön hozzájárulása alapján a jelen tájékoztató I. pontjában meghatározott célokból kezeli és tartja nyilván.

A Regisztráció önkéntes, ezért az adatok megadása előtt kérjük, mérlegelje a jelen pontban és a fentiekben foglaltakat!

Az Ön személyes adatainak továbbítására kizárólag az Ön hozzájárulása, illetve törvényi felhatalmazás alapján, az ott meghatározott terjedelemben kerülhet sor.

III. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása

Önnek bármikor jogában áll a Regisztráció során megadott személyes adatainak jelen tájékoztatóban meghatározottak szerinti célból történő kezelését indoklás nélkül megtiltani, illetve a Regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni.

Visszavonó, illetve tiltó nyilatkozatát az Adatkezelő alábbi elérhetőségeire küldött nyilatkozatával teheti meg:

 • e-mailben: adatvedelem@nn.hu
 • postai úton: a 1364 Budapest, Pf.: 247. levelezési címre.

IV. Az érintett jogai

Önnek az Info tv. rendelkezései szerint joga van ahhoz, hogy (i) tájékoztatást kérjen az Adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, (ii) kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a helyesbítését, illetve törlését, zárolását, (iii) tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amelyeket az alábbi elérhetőségeken jelezhet:

 • e-mailben: adatvedelem@nn.hu
 • postai úton: a 1364 Budapest, Pf.: 247. levelezési címre

Felhívjuk szíves a figyelmét arra, hogy az Adatkezelő az Ön személyes adatairól csak személyazonosságának igazolása után ad tájékoztatást.

V. Jogorvoslati lehetőségek

Ön a jogainak megsértése esetén az Info tv-ben meghatározottak szerint az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

 • cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • honlap: www.naih.hu

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, panaszával az Adatkezelőhöz, illetve közvetlenül az Adatkezelő belső adatvédelmi felelőséhez is fordulhat a fentebbi elérhetőségeken.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-82862/2015.