Adatvédelmi tájékoztató - NPS

Részletes NPS adatvédelmi tájekoztató

1. Adatkezelés

A kérdőív kitöltésekor az Ön személyének azonosítására alkalmas személyes adatok megadása nem szükséges.Amennyiben Ön nem ad meg személyének azonosítására alkalmas személyes adatot, úgy a Satmetrix Systems Inc. (székhelye: 950 Tower Lane, Suite 500, Foster City, California 94404, USA; 'Satmetrix') az Ön személyét azonosítani nem tudja, mivel az Ön által megadott válaszokat nem tudja az Ön személyéhez kötni, így a Satmetrix az Ön személyes adatait nem kezeli. Az Ön által adott válaszoknak és azok Satmetrix általi kiértékelésének az NN Biztosító Zrt-hez (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84. B. ép.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-041574; 'NN') történő továbbítására azonban egy kizárólag az NN által ismert kóddal együtt kerül sor, így - tekintettel arra, hogy az NN a kód segítségével az Ön által megadott válaszokat az Ön személyéhez tudja kötni - az NN az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben ('Személyes Info Törvény') foglaltaknak megfelelően az Ön személyes adatait ('Személyes Adatok') kezeli.
 

Az NN az Ön elégedettségének, lojalitásának és tapasztalatainak felmérése érdekében az Ön 2. pontban meghatározott Személyes Adatait az Ön önkéntes és kifejezett hozzájárulása alapján a lenti 3. pontban meghatározott célokból kezeli.
 

Amennyiben Ön a kérdőív kitöltésekor erre vonatkozó döntésével mégiscsak megad személyének azonosítására alkalmas személyes adatokat, úgy azok az Ön önkéntes és kifejezett hozzájárulása alapján a Satmetrix számára ismertté válnak és ezzel a Satmetrix a 2. pontban meghatározott Személyes Adatait a lenti 3. pontban meghatározott célokból kezeli az Amerikai Egyesült Államok területén, majd a feldolgozott adatokat és a kiértékelést megküldi az NN-nek.
 

2. A kezelt személyes adatok köre
 

Az NN és - az 1. pontban foglaltak szerint személyes adatok megadása - a Satmetrix az elégedettség-felmérési kérdőív kitöltésekor az Ön által adott válaszokban található Személyes Adatokat, és az Ön által adott válaszokból levonható következtetéseket, a válaszok kiértékelését kezelik a lenti 3. pontban meghatározott célokból.
 

Továbbá a kérdőív hiányos, pontatlan vagy nem egyértelmű kitöltése esetén az NN az Ön telefonszámát kezeli a lenti 3. pontban meghatározott célokból.
 

3. Az adatkezelésre jogosultak köre és az adatkezelés célja
 

Az Ön Személyes Adatai NN általi kezelésének célja az elégedettség-felmérés (beleértve a kérdőíven szereplő kérdésekre Ön által adott válaszoknak az Ön telefonos megkeresése útján történő tisztázásának célját is), az ügyfél-kiszolgálási folyamatok fejlesztése (úgy, mint az ügyfelek igényeinek magasabb szinten való kiszolgálása, az NN szolgáltatásainak teljesítése és fejlesztése, az ügyfélszolgálati tevékenysége színvonalának és hatékonyságának javítása, valamint a biztosítási termékek kidolgozásával kapcsolatos feladatainak elősegítése), illetve a biztosításközvetítők szakmai tevékenysége minőségének javítása, annak hatékonyabb ellenőrzése.
 

Az 1. pontban foglaltak szerint személyes adatok megadása esetén az Ön Személyes Adatai Satmetrix általi kezelésének célja az elégedettség-felmérési kérdőív feldolgozása és kiértékelése.
 

4. Az adatkezelés időtartama
 

Az NN és a Satmetrix az Ön 2. pontban meghatározott Személyes Adatainak a fenti 3. pontban meghatározott célokból történő kezelésére a kitöltött kérdőív Ön által történő elküldésétől számított 2 évig jogosult.
 

5. Adatbiztonság
 

Az NN és a Satmetrix gondoskodnak az Ön Személyes Adatainak biztonságáról és megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket valamint kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Ön Személyes Adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek.
 

6. Adatkezelés az Amerikai Egyesült Államok területén
 

Amennyiben Ön a kérdőív kitöltésekor személyének azonosítására alkalmas személyes adatokat ad meg, úgy a Satmetrix a 2. pontban meghatározott Személyes Adatait az Ön önkéntes és kifejezett hozzájárulása alapján a fenti 3. pontban meghatározott célokból kezeli az Amerikai Egyesült Államok területén, majd a feldolgozott adatokat és a kiértékelést megküldi az NN-nek.
 

A személyes adatok védelmének az Amerikai Egyesült Államokban ('USA') hatályos szabályozása eltér az Európai Unióban, illetve Magyarországon kialakult adatvédelmi szabályozástól. Amennyiben azonban egy, az USA-ban székhellyel rendelkező vállalat teljesíti az Európai Unió által is elfogadott adatvédelmi elveket, úgy az Európai Unió gyakorlata értelmében e vállalat tekintetében a személyes adatok védelmének megfelelő szintje biztosítottnak tekinthető. Az Európai Bizottság döntése értelmében, az USA-ban akkor biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme, ha az adattovábbítás olyan vállalat részére történik, amely szerepel az ún. Biztonságos Kikötő (Safe Harbor) listán, azaz vállalta, hogy teljesíti az USA kormánya által meghatározott, a személyes adatok védelmére vonatkozó ?biztonságos kikötő? adatvédelmi elveket. Ezen adatvédelmi elvek a 2000/520/EK európai bizottsági határozat I. sz. mellékletében, az alábbi linken érhetőek el: 
http:eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:215:0007:01:HU:HTML . 
 

Az USA-ban székhellyel rendelkező Satmetrix szerepel a Biztonságos Kikötő (Safe Harbor) listán, így a Személyes Adatok Satmetrix általi kezelése során biztosított az Európai Unió területén kialakított védelemnek megfelelő szintű védelem.
 

7. Jogok és jogorvoslati lehetőségek
 

Az NN és a Satmetrix tájékoztatja Önt arról, hogy az Info Törvényben foglaltak szerint, az ott meghatározott feltételek mellett (i) tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, (ii) kérheti az adatkezelőtől a személyes adatainak a helyesbítését, illetve törlését, zárolását, (iii) tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, valamint (iv) jogai megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c), (ivi) valamint bírósághoz fordulhat.

Az Ön személyes adatainak kezeléshez szükséges hozzájárulást bármikor korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonhatja postai úton (levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 247), vagy e-mailben (adatvedelem@nn.hu) ügyfél azonosító megjelölésével.