Kössön Motiva nyugdíjbiztosítást és nyerjen egy utat Izlandra!

nyereményjáték részvételi feltételek és adatkezelési tájékoztató

('Szabályzat')

2016. 09. 12. napjától hatályos

Az NN Biztosító Zrt. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B., cégjegyzékszám: 01-10-041574) 'Kössön Motiva nyugdíjbiztosítást és nyerjen egy utat Izlandra!' megnevezéssel promóciós játékot (?Játék?) indít, az itt megadott feltételekkel.

1. A Játék megnevezése

A Játék elnevezése: 'Kössön Motiva nyugdíjbiztosítást és nyerjen egy utat Izlandra!'

2. A Játék szervezője ('Szervező') és lebonyolítója ('Lebonyolító')

A Játék szervezője és lebonyolítója: az NN Biztosító Zrt. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B., cégjegyzékszám: 01-10-041574, adószám: 10492033-2-44). 

3. A Játék időtartama:

2016. Szeptember 12. 0:00 óra - 2016. December 31. 24:00 óra

4. A sorsolás időpontja és helyszíne

4.1 Sorsolás időpontja: 2017. Január 20. 14:00 óra.

4.2 Sorsolás helyszíne: A nyeremény sorsolása az NN Biztosító Zrt. székhelyén történik közjegyző jelenlétében történik.

5. Részvételi feltételek

5.1 Az nyereményjátékban az a magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező természetes, 18. életévét betöltött cselekvőképes személy jogosult a részvételre, aki az alább meghatározott valamennyi feltételnek együttesen, kivétel nélkül megfelel (a továbbiakban Résztvevő).

5.1.1 Aki szerződőként az nyereményjáték időszaka alatt folyamatos vagy egyszeri díjfizetésű 455 jelű Motiva nyugdíjbiztosítás, 158 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás, vagy 758 jelű egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítási szerződés megkötésére biztosítási ajánlatot tesz (a kockázatviselés kezdete 2016. szeptember 12. - 2017. január 1.. közé esik) az NN Biztosító Zrt. részére, az NN Biztosító Zrt. függő ügynöknek minősülő biztosításközvetítőin keresztül, vagy független biztosításközvetítőn keresztül az erre a célra szolgáló, az NN Biztosító Zrt. biztosítási ajánlati nyomtatványának felhasználásával, annak hiánytalan kitöltésével, a szerződő és biztosított aláírásával, illetve telefonon keresztüli távértékesítés keretében az NN Biztosító Zrt. függő ügynöknek minősülő biztosításközvetítői közreműködésével rögzített hangfelvételben megtett biztosítási ajánlatával.

5.1.2 Az nyugdíjbiztosítási ajánlat 5.1.1 pontszerinti megtételének utolsó napja 2016. december 31. 24:00 óra.

5.1.3 A nyereményjáték időszaka alatt megtett és az 5.1.1 és 5.1.2. pontban meghatározott feltételeknek kivétel nélkül megfelelő nyugdíjbiztosítási ajánlatot az NN Biztosító Zrt. a sorsolás időpontjáig elfogadta, a biztosítási kötvényt kiállította és az azok alapján létrejövő biztosítási szerződés a sorolás időpontjában élő, díjjal rendezett, nem került sor a biztosítási szerződés megszüntetésére, felmondására, visszavásárlására, ideértve a részleges visszavásárlást is, továbbá nem került sor díjmentes leszállításra és díj szünetelésére sem.

5.2. A nyereményjátékban egy szerződő több szerződéssel is részt vehet.

5.3. Az NN Csoport magyarországi tagvállalatainál dolgozó munkavállalók és az NN Biztosító Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló függő ügynökként eljáró biztosításközvetítők és alkalmazottjaik, illetve alügynökei, továbbá az értékesítésben közreműködő független biztosításközvetítők és alkalmazottjaik, illetve alvállalkozóik az akcióban nem vehetnek részt.

6. A Nyeremény

6.1. A Szervező az 5.1 és 5.2 pontban meghatározott valamennyi feltételnek hiánytalanul megfelelő Résztvevők között az alábbi nyereményt sorsolja ki:

2 főre szóló utazás Izlandra, amely tartalmazza a repülőjegyeket Rejkjavikba és 6 éjszaka szállást, összesen legalább 500.000 forint értékben, amely felhasználható 2017. December 31-ig. Az utazással kapcsolatos egyéb költségek (pl. fakultatív kirándulás ára, étkezések és biztosítás) a nyertest terhelik.

7. A sorsolás menete

A sorsolás számítógépes programmal véletlen szám generálással, a Részvételi feltételeknek megfelelő biztosítási kötvények azonosítására szolgáló szerződésszám kisorsolásával zajlik, mely az 5. pontban részletezett Részvevők szerződésszám listájából véletlenszerűen kiválasztja az 1 fő nyertest. Sorsjegynek a biztosítási kötvény, illetve az azon szereplő szerződésszám minősül.

8. A nyertes értesítése

A nyertest a nyereményre való jogosulttá válástól számított 5 napon belül a Szervező a szerződéskötéskor megadott telefonon és email címen értesíti, egyben tájékoztatja a nyeremény átvételének részleteiről. A nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására sor kerülhessen. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget és emiatt vagy az általa megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása miatt a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A nyertes a nyeremény átvételére a nyereményre való jogosulttá válás időpontjától számított 90 napon belül jogosult. A 90 napos határidőn túl a nyertes a nyereményre jogszerűen nem tarthat igényt.

Pótnyertes sorsolására nem kerül sor.

9. Egyéb rendelkezések

9.1  A nyeremény visszautasítható.

9.2 A nyeremény másra átruházható, azonban készpénzre, illetve más nyereményre nem váltható.

9.3 A nyeremény után a Szervező teljes egészében átvállalja a nyertestől a vonatkozó jogszabályokban előírt adó-, illetve járulékfizetési kötelezettséget, melyről szóló szükséges igazolást a nyertes részére a nyereménnyel együtt átad.

Amennyiben a nyereményt az átadásra nyitva álló időn belül nem veszi át a nyertes, úgy a nyeremény forgalmi értékét a Szervező köteles játékadó címen bevallani és a nyeremény átvételére nyitva álló határidő lejártát követő hónap 20. napjáig a központi költségvetésbe befizetni.

10. A Játékhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató (jognyilatkozatok, hozzájárulás visszavonása)

10.1. Az NN Biztosító Zrt. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa Gy. út 84/B., cégjegyzékszám: 01-10-041574) mint Adatkezelő tiszteletben tartja a Résztvevők személyes adataihoz fűződő jogait, és mindent megtesz a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok előírásainak betartása érdekében.

Az Adatkezelő által megbízott függő biztosításközvetítők adatfeldolgozónak minősülnek. Az Adatkezelő által igénybe vett további adtafeldolgozók listája a https://www.nn.hu/web/guest/adatvedelmi-szabalyzat honlapon található.

10.2. A Játékban való részvétellel a Résztvevő személyek hozzájárulnak ahhoz, hogy:

 • az Adatkezelő a Résztvevők szerződéskötés során megadott következő személyes adatait (szerződésszám, név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, adóazonosító jel) a nyereményjáték lebonyolítása céljából a nyereményjátékkal összefüggésben, a nyereményjáték időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza a nyereményjátékban való részvétel, a nyereménysorsolás és a nyeremények átadása céljából a sorsolás időpontjától számított 120 napig nyilvántartja és kezeli,
 • illetve a nyereményre való jogosultság esetében a nyertes nevét, lakcímét és adószámát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározottak szerint és ideig kezeli;
 • a nyeremény átadásáról kép-, hang - és filmfelvétel készüljön, és idő és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül - ezen felvételeket az Adatkezelő akár egészben, akár részleteiben a Résztvevő visszavonó nyilatkozatáig felhasználhatja, és így azokat harmadik személyekkel megoszthatja, nyilvánosságra hozhatja és ezen célból a következő személyes adatait (név, fénykép, film, video, kép és hanganyag) visszavonásig kezelje, valamint hogy
 • alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül az Adatkezelő ezen felvételeket akár egészben, akár részleteiben, akár videó filmként az Adatkezelő mindenkori hivatalos honlapján, illetve az NN cégcsoport honlapján, közösségi honlapján (SAM), valamint a Adatkezelő saját közösségi média profilján (Facebook, Twitter), videó megosztó csatornán (Youtube) harmadik személyek által is hozzáférhető módon elhelyezheti, és ezen honlapok működési ideje alatt a Részvevő visszavonó nyilatkozatáig felhasználhatja.

10.3. Résztvevő a Játékban való részvétellel a jelen Szabályzatban meghatározott valamennyi feltételt tudomásul veszik és a Szabályzatot magára nézve kötelezőnek ismeri el.

10.4. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését és a megadott hozzájárulásának visszavonását a nyereményjáték lezárása előtt kérelmezi.

10.5. A Résztvevő a részvételi hozzájárulását bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen vonhatja vissza:

 • írásban az NN Biztosító Zrt. 1364 Budapest, Pf. 247 címre küldött levél formájában vagy
 • elektronikus úton nn@nn.hu címre küldött e-mailben.

A visszavonó nyilatkozatot a Szervező és a Lebonyolító 8 munkanapon belül dolgozza fel.

A visszavonó nyilatkozatnak a Résztvevő nevét, e-mail címét és szerződésszámát kell tartalmaznia.

10.6. Adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik a Résztvevő személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Résztvevő Személyes Adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.);
 • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény;
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (DM törvény);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.).
 • gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
 • az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
 • a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Az adatkezelő biztonsági intézkedésekkel védi a Résztvevő személyes adatait. A szükséges helyeken titkosítást alkalmaz, és tűzfalak alkalmazásával gátolja meg, hogy harmadik fél elérje a Résztvevő személyes adatait.

10.7. Adattovábbítás

A Résztvevő személyes adatainak továbbítására kizárólag a Résztvevő hozzájárulása, illetve törvényi felhatalmazás alapján, az ott meghatározott terjedelemben kerülhet sor.

Az érintett jogai

Résztvevőnek az Info tv. rendelkezései szerint joga van ahhoz, hogy (i) tájékoztatást kérjen az Adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, (ii) kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a helyesbítését, illetve törlését, zárolását, (iii) tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amelyeket az alábbi elérhetőségeken jelezhet:

NN Biztosító Zrt.:

 • e-mailben: adatvedelem@nn.hu
 • postai úton: a 1364 Budapest, Pf.: 247. levelezési címre

Felhívjuk szíves a figyelmét arra, hogy az Adatkezelő a Résztvevő személyes adatairól csak személyazonosságának igazolása után ad tájékoztatást.

Jogorvoslati lehetőségek

Résztvevő a jogainak megsértése esetén az Info tv-ben meghatározottak szerint az Adatkezelő(k) ellen bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

 • cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • honlap: www.naih.hu

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, panaszával az Adatkezelő(k)höz, illetve az NN Biztosító Zrt. vonatkozásában közvetlenül belső adatvédelmi felelőséhez is fordulhat a fentebbi elérhetőségeken.

A Játékhoz kapcsolódó Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatkezelési nyilvántartási szám:

NAIH-104749/2016.

11. Figyelemfelhívás

A biztosítási ajánlat megtétele előtt kérjük, szíveskedjék figyelembe venni a következőket:

Biztosítási szerződés megkötésére vonatkozó szándékát alaposan fontolja át. Döntését ne csak jelen akcióra, az itt megjelölt nyereményre tekintettel hozza meg, hanem vegye figyelembe a biztosítási igényfelmérőben és a terméktájékoztatóban megadott információkat, adatokat is.
A megkötendő biztosítási szerződésre, a szerződő felek jogaira és kötelezettségeire a biztosítási szerződési feltételek az irányadóak. Kérjük, szíveskedjék ezeket gondosan áttanulmányozni és ajánlatát csak ezt követően aláírni. Vegye figyelembe azt is, hogy az életbiztosítási szerződés megkötésével hosszú távú elkötelezettséget vállal.
Kérjük, hogy a fentiek alapján, a szükséges információk birtokában és mérlegelésével hozza meg tájékozott döntését.

Az NN Biztosító Zrt. termékeiről, szolgáltatásairól bővebb információkat a www.nn.hu honlapon találhat.

A Szabályzat közzététele a www.nn.hu honlapon és az NN Biztosító Zrt. Ügyfélszolgálatán (1068 Budapest, Dózsa György út 84/B.) történik.

A Játékkal, illetve a jelen részvételi feltételekben foglaltakkal kapcsolatosan az nn@nn.hu e-mail címen érdeklődhet.