OnlineSales - Teladoc hozzájárulás tartalom

Kivonat az "Nyilatkozat ügyféltájékoztatásról" című dokumentumból

Adatátadásról és felhasználásról szóló nyilatkozat 935/936/937 jelű kiegészítő biztosítás, és/vagy NN Balesetbiztosítási csomag esetén

Alulírott Ügyfél önkéntesen, kifejezetten, szabad és befolyásmentes akaratnyilvánítással, a következmények és a megfelelő tájékoztatás birtokában, kellő megfontolás után hozzájárulok ahhoz, hogy

  • a Biztosító a szerződéssel kapcsolatban általa kezelt adataimat (név, születési dátum, állandó lakcím, kötvényszám, biztosított azonosítója, szolgáltatáscsomag kódja, kockázatviselés kezdete és vége dátum) átadja a Teladoc Hungary Kft. (1085 Budapest, Baross u. 22., Cg.: 01-09-864388, a továbbiakban: Teladoc) részére annak érdekében, hogy a fenti biztosítási szerződések és/vagy NN Balesetbiztosítási csomag fennállása esetén a Biztosított részére a Biztosító által meghatározott ideig adott, térítésmentes orvosi és baleseti asszisztencia szolgáltatásokat a Teladoc nyújtani tudja.
  • a Teladoc az általam igényelt orvosi és baleseti asszisztencia szolgáltatásokkal kapcsolatban általa kezelt következő adatokat (név, kötvényszám, biztosított azonosító, szolgáltatáscsomag kódja, e-mail cím, telefonszám, asszisztencia szolgáltatás típusa, az asszisztencia szolgáltatás igénylésének oka, az ezzel kapcsolatban tudomására jutott egészségügyi adatok, igénybejelentés dátuma, megszervezés időpontja, megszervezett időpont, elutasítás időpontja, indoka, az asszisztencia szolgáltatás nyújtásában közreműködő, Teladoc-kal szerződéses viszonyban lévő szolgáltató neve és székhelye) átadja a Biztosító részére annak érdekében, hogy a Biztosító az ügyfél elégedettség mérés alapján minőségi, fenntartható orvosi és baleseti asszisztencia szolgáltatást tegyen elérhetővé. Ezáltal hozzájárulok ahhoz is, hogy az előbbiek érdekében, a Biztosító felhasználhassa a fenti adataimat az orvosi és baleseti asszisztencia szolgáltatások minőségének ellenőrzése, illetve ügyfél elégedettség mérésre felhívó e-mail, SMS küldése, telefonhívás kezdeményezése érdekében, továbbá (anonim) statisztikák készítése céljából az orvosi és baleseti asszisztencia szolgáltatás Biztosító általi elérhetővé tételének ideje alatt és azt követő 5 évig.

Tudomásul veszem, hogy a Teladoc által nyújtandó orvosi és baleseti asszisztencia szolgáltatás igénybevételének a feltétele az itt szereplő hozzájárulás megadása, tekintettel arra, hogy a fent meghatározott biztosítási titoknak minősülő adataim Biztosító által történő átadása a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen, illetve a fent meghatározott adataim Biztosító részére történő visszaadása az ügyfélélmény és a szolgáltatás minőségének javítása érdekében szükséges.

Tudomásul veszem továbbá azt is, hogy amennyiben visszavonom a jelen nyilatkozatban megadott hozzájárulásomat, a Teladoc a továbbiakban orvosi és baleseti asszisztencia szolgáltatásokat nem nyújt, azokat nem leszek jogosult igénybe venni.

Tudomással bírok arról, hogy a megadott hozzájárulásomat bármikor korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonhatom postai úton (levélcím: 1364 Budapest, Pf. 247) vagy e-mailben (adatvedelem@nn.hu), név, lakcím és kötvényszám megjelölésével, továbbá, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) foglaltak szerint, az ott meghatározott feltételek mellett (i) tájékoztatást kérhetek a Biztosítótól és a Teladoc-tól, mint adatkezelőtől személyes adataim kezeléséről, (ii) kérhetem az adatkezelőtől a személyes adataim helyesbítését, illetve törlését, zárolását, (iii) tiltakozhatom a személyes adataim kezelése ellen, (iv) jogaim megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi E. fasor 22/C), valamint bírósághoz fordulhatok. Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az adatkezelésre, a személyes adatok védelmére, valamint az azzal kapcsolatos jogaimra vonatkozó tájékoztatást ? összhangban az Info tv. rendelkezéseivel ? teljes körűen és kimerítően megkaptam.