NN Sparklab - Adatkezelési tájékoztató

2017. február 15.

Az NN Biztosító Zrt. (székhely: (1068 Budapest, Dózsa Gy. út 84/B., cégjegyzékszám: 01-10-041574, Adószám: 10492033-2-44,) mint adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) tiszteletben tartja az Ön személyes adataihoz fűződő jogait, és mindent megtesz a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok előírásainak betartása érdekében. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a későbbiek során adatfeldolgozókat vegyen igénybe, amelyekről a honlapján az Adatvédelmi szabályzatban (www.nn.hu) ad tájékoztatást. Az Adatkezelő által megbízott függő és független biztosítás/pénzügyi közvetítők, tagszervezők is adatfeldolgozónak minősülnek.

A jelen Adatkezelési tájékoztatóban ismertetjük, hogy hogyan használja fel az Adatkezelő a www.nn.hu honlapon az NN Sparklab hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatait, és hogy milyen jogai vannak Önnek az adtakezeléssel kapcsolatban.

Az adatkezelés kizárólag az Ön által önkéntesen megadott adatok és a hozzájárulása alapján történik.

Adatkezelési nyilatkozat

A jelen Adatvédelmi tájékoztató megismerése után a www.nn.hu honlapon az NN Sparklab hírlevélre történő feliratkozás előtt a jelen tájékoztató elfogadásával Ön az alábbi nyilatkozatot teszi:

Önkéntesen, kifejezetten, szabad és befolyásmentes akaratnyilvánítással, tájékozottan, a következmények és a részletes Adatkezelési tájékoztató ismeretében, kellő megfontolás után hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az e-mail címem az NN Biztosító Zrt., mint Adatkezelő a jelen nyilatkozat alapján visszavonásig a nyilvántartsa és kezelje, abból a célból, hogy részemre az NN Sparklab programról hírleveleket - mint elektronikus hirdetést - küldjön.

Az adatkezelés célja és a személyes adatok felhasználásának köre

Az Adatkezelő az itt közölt célokból az NN Sparklab hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail címét az Ön önkéntesen és tájékozottan megadott hozzájárulása alapján visszavonásig kezeli.

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.);
  • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény;
  • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (DM törvény);
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.).

Az Ön személyes adatainak továbbítására kizárólag az Ön hozzájárulása, illetve törvényi felhatalmazás alapján, az ott meghatározott terjedelemben kerülhet sor.

Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása

Önnek bármikor jogában áll az NN Sparklab hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatainak jelen tájékoztatóban meghatározottak szerinti célból történő kezelését indoklás nélkül megtiltani, illetve a hozzájáruló nyilatkozatát feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni.

Visszavonó, illetve tiltó nyilatkozatát az Adatkezelő alábbi elérhetőségeire küldött nyilatkozatával teheti meg:

  • e-mailben: adatvedelem@nn.hu
  • postai úton: a 1364 Budapest, Pf.: 247. levelezési címre.

Az érintett jogai

Önnek az Info tv. rendelkezései szerint joga van ahhoz, hogy (i) tájékoztatást kérjen az Adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, (ii) kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a helyesbítését, illetve törlését, zárolását, (iii) tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amelyeket az alábbi elérhetőségeken jelezhet:

  • e-mailben: adatvedelem@nn.hu
  • postai úton: a 1364 Budapest, Pf.: 247. levelezési címre

Felhívjuk szíves a figyelmét arra, hogy az Adatkezelő az Ön személyes adatairól csak személyazonosságának igazolása után ad tájékoztatást.

Jogorvoslati lehetőségek

Ön a jogainak megsértése esetén az Info tv-ben meghatározottak szerint az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

  • cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., 1530 Budapest, Pf.: 5.
  • honlap: www.naih.hu

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, panaszával az Adatkezelőhöz, illetve közvetlenül az Adatkezelő belső adatvédelmi felelőséhez is fordulhat a fentebbi elérhetőségeken.