Távértékesítési tájékoztató

az NN Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében, elektronikus úton megkötendő élet- és balesetbiztosítási szerződésekhez

Jelen tájékoztató célja az NN Biztosító Zrt. által üzemeltetett, a www.nn.hu/online-szerzodeskotes/balesetbiztositas/kalkulator oldalon online elérhető elektronikus szerződéskötési folyamatról és a távértékesítési szabályokról szóló tájékoztatás nyújtása.

A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvényben (a továbbiakban Távért tv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben (a továbbiakban Ektv.), illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban Ptk.) foglaltak alapján az alábbiakról tájékoztatjuk.

Kérjük, hogy a biztosítási ajánlatának megtétele előtt figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatást és a megkötendő biztosítási szerződésre vonatkozó szerződési feltételeket, egyéb nyilatkozatokat.

1. A Biztosító mint szolgáltató adatai

Neve: NN Biztosító Zrt.

Székhely címe:1068 Budapest, Dózsa György út 84/B

Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf.: 247

Telefonszáma: 06 40 464 464, +36 1 255 5757

Fax száma: 06 1 267 4833

E-mail címe: nn@nn.hu

Cégjegyzékszáma: 01-10-041574

Nyilvántartja: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószáma: 10492033-2-44

Fő tevékenységi köre: ÉletbiztosítáTevékenységi engedély száma(i): Állami Biztosításfelügyelet: 4/1991, illetve Magyar Nemzeti Bank: H-EN-II-85/2015

Felügyelő hatósága: Magyar Nemzeti Bank (1013 Budapest, Krisztina krt. 39., levélcím: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777) honlap: felugyelet.mnb.hu

 

2. Online, elektronikus úton megköthető biztosítási termékek

A Biztosító által üzemeltetett, a www.nn.hu/online-szerzodeskotes/balesetbiztositas/kalkulator oldalon elérhető online, elektronikus úton megkötendő szerződés jelenleg a 441 jelű Kockázati életbiztosítás és a hozzá kiegészítő biztosításokként kötendő XS, S, M, L, XL Baleseti felépülés biztosítási csomagok.

 

3. A szerződéskötés technikai lépései

3.1 Az életbiztosítás elektronikus úton történő megkötése a www.nn.hu/online-szerzodeskotes/balesetbiztositas/kalkulator címen elérhető online szerződéskötési oldalán a megfelelő adatok megadásával és a biztosítási ajánlat beküldésével történik. A szerződéskötés lépései az online szerződéskötési felületeken láthatóak és nyomon követhetőek. Az ajánlat Biztosítóhoz történő beérkezését követően, a Biztosító 48 órán belül a Szerződő által megadott e-mail címre visszaigazoló e-mailt küld.

3.2 Az online kötési folyamat véglegesítése után, 2 munkanapon belül a Biztosító által megbízott szolgáltató (Legalteam Kft., Cg: 01-09-708613, 1096 Budapest, Vendel utca 11.) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározottak szerinti ügyfél-azonosítás (átvilágítás) elvégzése és a Szerződő által az esetlegesen még megteendő nyilatkozat aláíratása érdekében, felkeresi a Szerződőt, hogy időpontot egyeztessenek egy személyes találkozóhoz.

3.3 A www.nn.hu/online-szerzodeskotes/balesetbiztositas/kalkulator oldalon beküldött biztosítási ajánlat megtétele után az adatok automatikusan feldolgozásra kerülnek a Biztosító informatikai rendszerében.

3.4 Amennyiben a Biztosítóhoz beérkezett ajánlat a kockázatelbírálást követően elfogadásra kerül, a Biztosító a szerződés létrejöttét igazoló kötvényt a Szerződő által megadott lakcímre levélben küldi ki. A kockázatelbírálás időtartama az ajánlatnak a Biztosítóhoz történő beérkezésétől számított 15 nap, ha az ajánlat elbírálásához egészségügyi vizsgálatra van szükség, akkor 60 nap.

 

4. Hibák azonosítása, kijavítást célzó eszközök

4.1 A Szerződőnek az online szerződéskötés során bármikor lehetősége van visszalépni, és hibásan megadott adatait javítani. A biztosítási ajánlat megtételét megelőzően, az ajánlati dokumentum átnézését követően is lehetősége van a folyamatban visszalépni, és az esetleges hibákat javítani.

4.2 Amennyiben a Szerződő a biztosítási ajánlat beküldése után talál hibát, az alábbi elérhetőségeken tudja felvenni a kapcsolatot a Biztosító munkatársaival:

  • telefonon az NN Contact Centeren keresztül hétfőn 8.00 és 20.00 között, a többi munkanapon 8.00 és 16.30 között a 06 40 464 464 telefonszámon, vagy
  • személyesen az NN Biztosító Zrt. székhelyén ügyfélfogadási időben hétfőn 9.00-20.00, a többi munkanapon9.00-16.00, cím: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B.

 

5. Kárfelelősség

5.1 A Biztosító ellenőrzi a www.nn.hu/online-szerzodeskotes/balesetbiztositas/kalkulator címen elérhető online szerződéskötési oldalán elhelyezett információkat, és minden ésszerű intézkedést megtesz az információk folyamatos aktualizálásáért, azok pontosságáért és teljességéért, a Biztosítónak felróható technikai jellegű problémákból adódó károkért, és az ezek miatt esetlegesen felmerülő sérelemdíjért felelősséget vállal.

5.2 A Biztosító nem vállal felelősséget azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, illetve amelyek az információ-továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak. Az ügyfelek rosszindulatú programok elleni nem megfelelő védelméből adódó fertőzések, támadások és ezek által történő adatlopás, adatvesztés, vagy az adatok bárki által történő megváltoztatása következtében keletkező károkért a Biztosító szintén nem vállal felelősséget.

5.3 A letölthető biztosítási feltételek, egyéb dokumentumok, tájékoztatók, valamint az egyes termékleírásoknál megadott információk, továbbá az ügyfélszolgálati információk naprakészségéért, a szerződéskötés során megadott adatok biztonságáért a Biztosító tartozik felelősséggel.

 

6. Szolgáltatás

6.1 A távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződés tárgyának lényeges jellemzőit, a fedezett kockázatok körét, az alkalmazott kizárásokat és mentesüléseket, a szerződő felet megillető jogokat és kötelezettségeket, így különösen a díjfizetés és a szolgáltatás teljesítésének feltételeit a vonatkozó biztosítási feltételek tartalmazzák.

6.2 A biztosítás szerződési feltételeit Ön bármikor megtekintheti, és letöltheti honlapunkról, a www.nn.hu weboldalról, valamint kérésére azt papíron is a rendelkezésére bocsájtjuk.

6.3 A biztosítási díjról és a szolgáltatásokról a biztosítási szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatának elküldését megelőzően, az ajánlattételi folyamat során tájékozódhat.

6.4 A Biztosító felé - a biztosítási szerződés megkötésével kapcsolatban - az ajánlattételkor a díjkalkulációban meghatározott biztosítási díjon felül a fogyasztót egyéb fizetési kötelezettség nem terheli. Az ajánlattételi folyamat során kalkulált biztosítási díj a kockázatelbírás eredményeképpen eltérhet a Szerződő által ténylegesen fizetendő díjtól, melyről a Biztosító értesíti a Szerződőt.

6.5 A távközlő eszköz használatával kapcsolatban a Biztosító a fogyasztóval szemben többletköltséget nem érvényesít.

 

7. Ajánlat visszaigazolása

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az Ektv. és a Ptk. rendelkezései értelmében ajánlatának elektronikus úton történő beérkezéséről társaságunk haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül az Ön által megadott e-mail címre visszaigazolást küld. Amennyiben a fenti határidőn belül az ajánlat rögzítésekor megadott e-mail címre a visszaigazolás nem érkezik meg, úgy Ön mentesül az ajánlati kötöttség alól.

 

8. Szerződés létrejötte

8.1 A megkötendő biztosítási szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, amelyet a Biztosító azonosító jellel lát el. A Biztosító biztosítási kötvényt állít ki. A biztosítási szerződés létrejöttére vonatkozó részletes szabályokat az NN Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzatának 6. §-a tartalmazza.

8.2 A létrejött szerződést, annak adatait a Biztosító a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvényben (a továbbiakban Bit.) foglaltak szerint megőrzi (a szerződésének fennállása alatt, illetőleg mindaddig, amíg a szerződésből igény érvényesíthető).

8.3 A feleket a szerződés létrejöttét megelőző időszakban terhelő együttműködési és tájékoztatási kötelezettség vonatkozásában a magyar jog alkalmazandó. Az előzetes tájékoztatás magyar nyelven történik.

8.4 A biztosítási szerződés csak magyar nyelven köthető meg. A biztosítási szerződés hatálya alatt az ügyféllel való kapcsolattartás magyar nyelven történik.

8.5 A biztosítási szerződésre a magyar jog alkalmazandó. A biztosítási szerződésből származó valamennyi perre az NN Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzatának 28. §-a szerint kizárólagosan a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve hatáskörtől függően a Székesfehérvári Törvényszék az illetékes.

8.6 A Magyar Biztosítók Szövetsége által megalkotott Etikai- és Versenykódex rendelkezései a MABISZ tagbiztosítói, így az NN Biztosító Zrt. számára is kötelező érvényűek. Az Etikai- és Versenykódex elektronikus elérhetősége: http://www.mabisz.hu/hu/a-szovetseg/etikai-kodex.html.

8.7 A megköthető biztosítási szerződés legrövidebb időtartama a Biztosított belépési életkorától függ az alábbiak szerint:

a) A biztosítás 18 és 60 éves kor közötti Biztosítottra köthető.

b) A biztosítás tartama a Biztosított 75. életévének betöltése évében esedékes biztosítási évfordulóig tart.

8.8 A biztosítási szerződés lejárata előtti - akár a Szerződő, akár a Biztosító általi - egyoldalú megszüntetésének lehetőségéről és következményeiről az NN Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata és a vonatkozó különös biztosítási feltételek rendelkeznek.

 

9. Elállási (különös felmondási) jog

9.1 A fogyasztó 1 mint Szerződő a szerződés létrejöttét igazoló kötvény kézhezvételétől számított 30 napon belül a biztosítási szerződést írásbeli nyilatkozattal - indoklás nélkül - felmondhatja. A Szerződő érvényesen nem mondhat le az őt megillető ezen különös felmondási jogáról. A Szerződő felmondó nyilatkozatának a Biztosító általi kézhezvételét követő 30 napon belül a Biztosító köteles a biztosítási szerződéssel kapcsolatban bármely jogcímen a részére teljesített befizetésekkel elszámolni a Kiegészítő ügyfél-tájékoztató 5. §-ában feltüntetett adminisztrációs költség levonásával.

9.2 Nem illeti meg a fogyasztót felmondási jog a biztosítási szerződésnek mindkét fél általi teljes körű teljesítését követően, amennyiben a teljesítés a fogyasztó kifejezett kérése alapján történt.

9.3 A Biztosító a felmondási jogot határidőben érvényesítettnek tekinti, ha a fogyasztó erre vonatkozó nyilatkozatát a fent meghatározott határidő lejárata előtt a Biztosító levelezési címére (1364 Budapest, Pf.: 247) postára adja, vagy azt az ügyfélszolgálatán (1068 Budapest, Dózsa György út 84/B) ügyfélfogadási időben személyesen átadja.

9.4 A felmondásra nyitva álló határidő lejárta előtt a szerződés teljesítése csak a fogyasztó kifejezett hozzájárulását követően kezdhető meg. A fogyasztó tudomásul veszi, hogy a felmondásra nyitva álló határidőn belül a biztosítási esemény bejelentése a szerződés teljesítésére vonatkozó kifejezett hozzájárulásnak minősül.

9.5 Ha a fogyasztó a felmondási jogát gyakorolta, a Biztosító kizárólag a szerződésnek megfelelően ténylegesen teljesített szolgáltatás arányos ellenértékét jogosult követelni. A fogyasztó által fizetendő összeg nem haladhatja meg a már teljesített szolgáltatásért - a szerződésben meghatározott szolgáltatás egészéhez viszonyítottan - arányosan járó összeget, és nem lehet olyan mértékű, hogy szankciónak minősüljön. A szerződés megkötésével kapcsolatos szolgáltatások ellenértéke megtéríttetésének is csak a ténylegesen teljesített egyéb, a szerződés tárgyát képező szolgáltatással arányos mértékben van helye.

9.6 A Biztosító csak abban az esetben jogosult a 9.5 pont szerinti összeg követelésére, ha igazolja, hogy a fogyasztó részére a távértékesítési törvényben a felmondási jog gyakorlására vonatkozó tájékoztatást megadta.

9.7 A felek a szerződés megkötését megelőzően a szerződést érintő lényeges kérdésekről kötelesek egymást tájékoztatni, együttműködési kötelezettségükre a Ptk. és a Távért. tv., valamint az NN Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzatának rendelkezései az irányadóak.

 

10. Jogvita esetén alkalmazandó eljárás

Panaszkezelés

10.1 A Biztosító panaszokkal foglalkozó szervezeti egysége az NN Biztosító Zrt. Ügyfélszolgálati Igazgatósága (cím: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, levelezési cím: 1364 Budapest, Pf. 247, e-mail cím: biztosito.panasz@nn.hu, NN TeleCenter: 06 40 464 464, faxszám: +36 1 267 4833). Az NN Biztosító Zrt. panaszkezelési eljárására vonatkozó részletes szabályokat a Biztosító Panaszkezelési Szabályzata tartalmazza, amely megtalálható a www.nn.hu honlapon.

 

Jogviták rendezése

10.2 A fogyasztónak minősülő ügyfél a panasz Biztosító általi elutasítása esetén, illetve, ha az ügyfél a Biztosító válaszával nem ért egyet, vagy a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjánál fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet (ügyfélszolgálati cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 1534 Budapest BKKP Pf. 777, telefon: 06 40 203 776, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu). A biztosítási szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti (székhelycím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., levelezési cím általános ügyekben: Pénzügyi Békéltető Testület 1525 Budapest, Pf. 172, telefon: 06 40 203 776, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu, ügyfélkapun keresztül: www.magyarorszag.hu), vagy a polgári rendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat.

 

Online vitarendezési platform

10.3 Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete (a továbbiakban Rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot.

10.4 A Rendelet az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett biztosítók közötti, online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták, így az online megkötött szerződésekkel összefüggő pénzügyi fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére irányuló kommunikációt ezen a platformon keresztül kell a fogyasztóknak biztosítani.

10.5 A Rendelet hatálya közvetlenül kiterjed a Magyarországon székhellyel rendelkező pénzügyi szolgáltatóra, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban pénzügyi fogyasztói jogvita merül fel. A fogyasztó a Rendelet szerint online vitarendezési platformon keresztül online kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését a közösen megválasztott vitarendezési fórumnál. Magyarországon a pénzügyi fogyasztói jogviták rendezésére a Pénzügyi Békéltető Testület jogosult.

10.6 Online szolgáltatási szerződésnek minősül minden olyan pénzügyi szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a szolgáltató vagy a szolgáltató közvetítője egy weboldalon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál valamilyen szolgáltatást, és a fogyasztó az adott weboldalon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg azt, vagy köt arra szerződést.

10.7 Az online vitarendezési platform 2016. február 15-től elérhető a fogyasztók számára.

10.8 Online vitarendezési platform: http://ec.europa.eu/odr

10.9 Nemzeti kapcsolattartó pont: 1016 Budapest, Krisztina körút 99., Telefonszám: +36 1 488 2033, e-mail cím: onlinevita@bkik.hu

 

Budapest, 2016. december 8.