Webtartalom-megjelenítő [Webtown]

Tájékoztatás az Euró-zóna részvény eszközalap és a Fejlődő részvénypiacok magas osztalékú eszközalapja befektetési politikájának módosulásáról

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a befektetési egységekhez kötött

  • 128 jelű Vista rendszeres díjas,
  • 728 jelű Vista egyszeri díjas,
  • 748 jelű egyszeri díjas

életbiztosítási szerződésekhez választható Euró-zóna részvény eszközalap, valamint a Fejlődő részvénypiacok magas osztalékú eszközalapja befektetési politikája 2022. május 25-én megváltozik. 

A változás oka

Az NN Biztosító rendszeresen felülvizsgálja az egyes eszközalapok befektetési politikáját megvalósító befektetési eszközöket annak érdekében, hogy Ügyfelei érdekeit szem előtt tartva, amennyiben számukra kedvezőbb, a befektetési politikát jobban kiszolgáló megoldásokat talál a piacon, akkor az eszközalapok mögöttes befektetési eszközeit módosíthassa. 

Ezen felülvizsgálat keretein belül a fentebb említett befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződésekhez választható

  • Euró-zóna részvény eszközalap, valamint a 
  • Fejlődő részvénypiacok magas osztalékú eszközalapja esetén 

az eszközalapok befektetési politikáját jelenleg megvalósító mögöttes befektetési alapok cseréjére kerül sor az alábbiak szerint.

Mi változik?

Euró-zóna részvény eszközalap esetén:

Az Euró-zóna részvény eszközalap a befektetési politikáját a módosítást követően az AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - I2 EUR (C) luxemburgi befektetési alap euróban jegyzett befektetési jegy osztályán (ISIN kód: LU1883304872) keresztül valósítja meg.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az eszközalap összetétele a befektetett eszközök cseréje miatt átmenetileg eltérhet a befektetési politikában rögzítettől. Az átmeneti időszak alatt az eszközalap nagyobb mértékű likvid eszközt is tartalmazhat.

Az új mögöttes alap (AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - I2 EUR) bemutatása

Az alap olyan pénzügyi termék, amely a közzétételekről szóló rendelet 8. cikkének megfelelően előmozdítja az ESG-jellemzők érvényesülését. Az alap célja a befektetés értékének növelése az ajánlott tartási időszak alatt.

Az alap eszközeinek legalább 75%-át olyan vállalatok részvényeibe fekteti be, amelyek székhelye az Európai Unió olyan tagállamában található, vagy üzleti tevékenységük nagy részét az Európai Unió olyan tagállamaiban végzik, amelyek nemzeti valutája az euró.
Az alap derivatívákat használ a különböző kockázatok csökkentése, a hatékony portfóliókezelés és a különböző eszközöknek, piacoknak vagy egyéb befektetési lehetőségeknek (beleértve a részvényekre és devizára összpontosító derivatívákat) való kitettség (hosszú vagy rövid távú) elérésére.

Referenciaérték: Az alapot aktívan kezelik azzal a céllal, hogy teljesítménye felülmúlja az MSCI EMU Index teljesítményét. Az alap elsősorban a referenciaértékként megjelölt indexbe tartozó értékpapírokban szerez kitettséget, ugyanakkor az alap kezelése diszkrecionális, ezért olyan értékpapírokba is be fog fektetni, amelyeket nem tartalmaz a referenciaértékként megjelölt index. Az alap nyomon követi a referenciaértékhez viszonyított kockázati kitettséget, ugyanakkor a Referenciaértéktől való eltérés mértéke a várakozások szerint lényeges lesz. Az alap továbbá a referenciaértékként megjelölt indexet jelölte ki a közzétételekről szóló rendelet céljaira szolgáló referenciaindexként. A Referenciaérték olyan, széles értelemben vett piaci index, amely nem azok környezeti jellemzői alapján értékel és foglal magában alkotóelemeket, ezért nem áll összhangban az alap által előmozdított környezeti jellemzőkkel.

Kezelési folyamat: Az alap Fenntarthatósági tényezőket integrál a befektetési folyamatba, a Tájékoztató ?Fenntartható befektetés? részében szereplő részletes ismertetésnek megfelelően. A befektetéskezelő a kiemelkedő hosszú távú kilátásokkal rendelkező részvények azonosítására az általános piaci adatoknak és az egyes kibocsátók fundamentális elemzésének kombinációját alkalmazza. Az alap célja, hogy portfóliója tekintetében a referenciaértéknél magasabb ESG-pontszámot érjen el. A felhalmozódó részvény az alapon belüli, minden annak tulajdonítható jövedelmet automatikusan megőriz és ismételten beruház; ily módon a felhalmozódó érték a felhalmozódó részvény árában gyülemlik fel. A minimális javasolt tartási időtartam 5 év.

A befektetési jegyek az alapító okirattal összhangban bármely kereskedési napon értékesíthetők vagy visszaválthatók (és/vagy konvertálhatók, kivéve, ha a tájékoztató másként rendelkezik) a megfelelő kereskedési áron (nettó eszközérték).
A hivatalos Kiemelt Befektetői Információk (KIID) a kibocsátó honlapján érhető el: https://www.amundi.com/globaldistributor/product/view/LU1883304872

Fejlődő részvénypiacok magas osztalékú eszközalapja esetén:

A Fejlődő részvénypiacok magas osztalékú eszközalapja befektetési politikáját a módosítást követően a Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund luxemburgi befektetési alap euróban jegyzett befektetési jegy osztályán (ISIN kód: LU2459131921) keresztül valósítja meg.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az eszközalap összetétele a befektetett eszközök cseréje miatt átmenetileg eltérhet a befektetési politikában rögzítettől. Az átmeneti időszak alatt az eszközalap nagyobb mértékű likvid eszközt is tartalmazhat.

Az új mögöttes alap (Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund) bemutatása

Az alap célja, hogy hosszú távú tőkenövekedést biztosítson azáltal, hogy eszközeit legalább 70%-ban olyan tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírokba és kapcsolódó eszközökbe fektet be, amelyek olyan vállalatokkal szemben biztosítanak kitettséget, amelyek fejlődő piacokon - többek között latin-amerikai, délkelet-ázsiai, afrikai, közel-keleti és kelet-európai országokban (beleértve Oroszországot is) - rendelkeznek székhellyel, vagy tevékenységük jelentős részét ott végzik, vagy amelyeket az ottani tőzsdéken jegyeznek.

Az alap nettó eszközeinek legalább 50%-át olyan értékpapírokba fekteti be, amelyek fenntartható jellemzőket mutatnak. Az alap a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló SFDR-rendelet 8. cikke értelmében elősegíti a környezeti és/vagy társadalmi jellemzők érvényesülését.

Az alap tartja magát az egész vállalatra vonatkozó tilalmi listához, (amelyen többek között a repeszlövedékek és gyalogsági aknák szerepelnek), és kihagyja azokat a kibocsátókat is, amelyekről a Befektetéskezelő úgy véli, hogy üzleti tevékenységüket nem az elfogadott nemzetközi normáknak megfelelően folytatják.

Az alap fő földrajzi térségein, piaci szektorain, iparágain és eszközosztályain kívül is szabadon befektethet. Az alap összességében 30%-nál kisebb részt fektet be közvetlenül és/vagy közvetve a kontinentális kínai belső (onshore) piac A és B részvényeibe.
Az alap az eszközökbe közvetlenül is befektethet, illetve közvetett módon is szerezhet kitettséget más megfelelő eszközök, többek között származékos eszközök révén. Az alap származékos eszközöket használhat fel annak érdekében, hogy csökkentse a kockázatot vagy a költségeket, illetve, hogy - többek között befektetési célból - további tőkét vagy jövedelmet képezzen az alap kockázati profiljának megfelelően.

Az alap aktív kezelés alatt áll. A Befektetéskezelő a(z) MSCI Emerging Markets Index (Net) (az ?Index?) figyelembevételével kezeli, és ennek során arra törekszik, hogy túlszárnyalja az Index teljesítményét. Az alap teljesítményét az index alapján kell értékelni. A Befektetéskezelőnek széles mérlegelési jogköre van az Indexszel kapcsolatban. Bár az alap olyan eszközöket tart, amelyek az Index összetevői, a befektetési lehetőségek kiaknázása érdekében várhatóan olyan kibocsátókba, ágazatokba, országokba és értékpapírtípusokba is befektet, amelyeknek súlyozása eltér az Indexétől, és amelyek esetleg nem szerepelnek az Indexben.

Befektetési jegyeket általában az alap minden munkanapján lehet vásárolni vagy eladni.

Ami nem változik

Az Euró-zóna részvény eszközalap célkitűzése továbbra is a minél nagyobb tőkenövekmény és osztalékjövedelem elérése olyan befektetési alap(ok)ba történő befektetés által, amely(ek) vagyonát az Európai Monetáris Unió részvénypiacain található, illetve az Európai Unió területén bejegyzett vállalatok részvényeibe fekteti. Az eszközalap referenciaindexe, kockázati besorolása, alapkezelési díja/vagyonarányos költsége változatlan (utóbbi évi 1,70%).

A Fejlődő részvénypiacok magas osztalékú eszközalapja továbbra is olyan mögöttes alap(ok)ba fektet, amelyek Latin-Amerika (beleértve a Karibi-térséget), Ázsia (kivéve Japánt), Kelet-Európa, a Közel-Kelet és Afrika olyan feltörekvő vagy fejlődő országaiban alapított, illetve az ottani tőzsdéken jegyzett vagy forgalmazott vállalatok részvényeibe fektet(nek) be, amelyek vonzó osztalékhozamot (a részvényárfolyam százalékában meghatározott osztalék) kínálnak. A portfólió különböző országok és iparágak között diverzifikált. Az eszközalap referenciaindexe, kockázati besorolása, alapkezelési díja/vagyonarányos költsége változatlan (utóbbi évi 1,70%).

Az eszközalapok megcélzott ügyfélköre és célkitűzése, továbbá az eszközalapok kockázati jellemzői a mögöttes alapok változásával nem módosulnak. Ezen eszközalapok választását továbbra is akkor érdemes megfontolnia, ha a befektetésének megcélzott időtávja legalább 10 év, illetve, ha Ön kockázatkedvelő befektető.

Teendők a befektetési politika módosításával kapcsolatban

Nincs teendője, ha az eszközalap a megváltozott eszközösszetétellel (az új mögöttes befektetési alappal) továbbra is megfelelő Önnek. 

Ha az eszközalap a megváltozott eszközösszetétellel nem felel meg Önnek:

  1. Amennyiben az eszközalap nem felel meg befektetési céljainak és kockázatvállalási hajlandóságának, mindössze annyi a teendője, hogy átváltja egységeit ebből az eszközalapból a szerződéséhez elérhető egyéb eszközalapok valamelyikébe. 
  2. Ehhez az átváltáshoz az évente rendelkezésre álló ingyenes lehetőségek mellé további egy ingyenes átváltási lehetőséget biztosítunk Önnek 2022. március 24. 16:30 és 2022. május 24. 16:30 között, amelynek az optimális kihasználása érdekében az összes szükséges - eszközalapokra vonatkozó - átváltását egy összesített rendelkezésben érdemes megadnia. Egy átváltásnak az egy megbízásban adott rendelkezések minősülnek. Ez azért is fontos, mert Ön abban az esetben is csak egy plusz költségmentes átváltásra jogosult, ha több érintett eszközalapban is vannak befektetései.
  3. Ha Önnek olyan rendelkezése van érvényben, amely alapján a rendszeres vagy eseti díjait részben vagy egészben az érintett eszközalapba kérte korábban befektetni, ezt nagyon egyszerűen, egy új átirányítási, vagy új és eseti díj megosztásról szóló megbízással módosíthatja.
  4. A rendelkezések megadásánál kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben az Ön rendelkezése bármely munkanapon 16:30 után érkezik be székhelyünkre, akkor úgy tekintjük, mintha az a következő munkanapon érkezett volna.
  5. Az átváltást, átirányítást elvégezheti, illetve az eseti díjak felosztására vonatkozó nyilatkozatát megteheti az NN Direkt online ügyfélszolgálati portálon, vagy írásbeli rendelkezését elküldheti postán (1364 Budapest, Pf. 247) vagy faxon (+36 1 267 4833) Társaságunk részére. Az átváltáshoz, átirányításhoz, eseti díj felosztásához szükséges nyomtatványok letölthetők honlapunkon a Dokumentumtárból a https://www.nn.hu/befektetesek-kezelese menüpontban. 

Hol talál információt eszközalapjainkról?

Az NN Biztosító eszközalapjainak múltbéli teljesítményéről a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon tájékozódhat, az eszközalapok befektetési politikájáról és a kockázatokról pedig a B jelű Eszközalap-tájékoztatóban olvashat részletesen, amit honlapunkon (www.nn.hu), a főoldalról elérhető Dokumentumtárban talál.

Kérjük, tájékozódjon a befektetési politikákról, az eszközalapok kockázatairól, és ennek ismeretében döntsön befektetési portfóliójának összetételéről.

Az NN Biztosító online ügyfélszolgálati portálján, az NN Direkten tájékozódhat a befektetésének aktuális értékéről és biztosítási szerződésének aktuális szolgáltatásáról. 

Kérdése van?

További információért látogasson el honlapunkra, a www.nn.hu-ra, érdeklődjön telefonos ügyfélszolgálatunkon az ingyenesen hívható 1433-as telefonszámon, írjon nekünk e-mailt (nn@nn.hu), vagy forduljon bizalommal az NN biztosítási tanácsadójához!

Ossza meg az ismerőseivel is
Kövessen minket a facebook-on is
NN