Felhasználási feltételek

A www.nn.hu weboldal (továbbiakban Honlap) vagy bármely aloldala megnyitásával Ön elfogadja az alábbiakban felsorolt feltételeket.

Jelen Honlapot az NN Biztosító Zrt. (a továbbiakban Biztosító) készítette kizárólag tájékoztatás céljából, amely mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül szabadon látogatható.

A Honlapon megismerhetők a Biztosító termékei, szolgáltatásai, a honlapon megadott információk azonban nem minősülnek a biztosítási termékek és szolgáltatások részletes ismertetésének és nem helyettesítik a szerződési feltételkeben leírtakat. A honlapon elérhető bármilyen dokumentáció és/vagy információ nem tekinthető ajánlattételnek, sem valamely pénzpiaci eszköz eladására vagy megvételére vonatkozó ajánlatnak vagy felhívásnak.

A Honlapon említett bármely befektetés jelentős kockázatot hordozhat, nem szükségszerűen alkalmazható minden jogrendszerben és nem feltétlenül alkalmas minden befektető számára. A befektetőktől elvárható, hogy saját befektetési döntéseiket önállóan, személyes felelősséggel és ne csak a jelen Honlapon elérhető információk alapján hozzák meg. Kizárólag a pénzügyi és üzleti téren releváns előnyök és kockázatok felmérésére vonatkozóan elegendő tudással és tapasztalattal rendelkező befektetőknek ajánlatos a jelen Honlapon említett bármely kibocsátó által kibocsátott pénzpiaci eszközben vagy piacon történő befektetés mérlegelése.

A jelen Honlapon megjelenő információk és dokumentációk külön értesítés nélkül változhatnak.

Védjegy és szerzői jog

A jelen Honlapon megjelenő védjegyek és logók ("Megjelölések") a Biztosító kizárólagos tulajdonát képezik vagy azok felhasználására jogosult. Ezen Megjelöléseket a Biztosító kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

A Honlap struktúrája, képi-grafikai megjelenítése, és tartalma a Biztosító szellemi alkotása és jogi védelem alatt áll, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben - kivéve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján szabad felhasználásnak minősülő eseteket - kizárólag a Biztosító kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. A védjegyekhez fűződő jogok az NN Group N.V.-t illetik meg. A Honlapon közzétett szöveges és képi információk felhasználása kizárólag a forrás megjelölésével megengedett. Az üzleti célú felhasználás minden formája tilos.

A Biztosító az NN Group N.V. tagja. Az NN Group N.V. nyilvánosan jegyzett részvénytársaság, mely társaság és leányvállalatai engedéllyel használják az NN Group N.V., valamint az  ING Groep N.V. védjegyeit.

Kárfelelősség kizárása

A Biztosító ellenőrzi a Honlapon elhelyezett információkat, és minden ésszerű intézkedést megtesz az információk folyamatos aktualizálásáért, azok pontosságát és teljességét azonban garantálni nem tudja. Társaságunk nem vállal felelősséget a külső forrásból származó és azok megjelölésével közzétett információk pontatlanságából, a technikai jellegű problémákból adódó károkért. A Biztosító honlapja más internetes lapokra mutató linkeket is tartalmazhat. Ezen internetes oldalak tartalmáért a Biztosító nem vállal felelősséget.

A Biztosító nem vállal felelősséget azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. Az ügyfelek rosszindulatú programok elleni nem megfelelő védelméből adódó fertőzések, támadások, és ezáltal történő adatlopás, adatvesztés, vagy az adatok bárki által történő megváltoztatása következtében keletkező károkért a Biztosító szintén nem vállal felelősséget.

A Dokumentumtárban elhelyezett dokumentumok, valamint az egyes termékleírásoknál megadott információk, továbbá az Ügyfélszolgálati információk naprakészségéért a Biztosító tartozik felelősséggel.

Befektetési információk

A befektetés kockázattal jár, melyet a szerződő visel, az egyes eszközlapok választása a szerződő fél felelőssége és kockázata. Kérjük, hogy kockázatviselési hajlandósága szerint válassza meg az eszközalapokat és az azokban befektetni kívánt eszközök arányát. Amennyiben az eszközalapok kiválasztása és az azokban befektetni kívánt eszközök arányának meghatározása során kockázatvállalási hajlandóságától, illetve a javasolt befektetési portfolióktól eltér, úgy ezt szintén csak a saját kockázatára teheti meg. Hangsúlyozottan felhívjuk a figyelmét, hogy ez olyan kockázati kitettséghez vezethet, amely meghaladhatja a kockázatviselő képességét és/vagy pénzügyi profilját. Befektetési döntése előtt mindig mérje fel, hogy a választott eszközalap összetétel alkalmas-e az Ön számára.

A Honlapon közölt valamennyi befektetési jellegű információ tájékoztató jellegű - kivéve amennyiben arra a vonatkozó szerződési feltételek másként nem hivatkoznak-. A Biztosító a Honlap készítése során nyilvánosan hozzáférhető információkat, saját adatokat és más, megbízhatónak tartott forrásokat használt fel. Minden ésszerű intézkedés megtörtént, hogy a befektetési információk pontosak, a vélemények megalapozottak legyenek, de erre nincs semmilyen garancia vagy biztosíték. A Biztosító egyetlen alkalmazottja vagy képviselője sem tehető felelőssé a Honlapon közölt bármely befektetési információ felhasználásából eredő esetleges kárért vagy hátrányért, ezen felelősséget a Biztosító kizárja.

A közölt múltbeli hozamok nem jelentenek iránymutatást a jövőbeli hozamokat illetően. A unit-linked eszközalapok és portfóliók hozama a konstrukció sajátosságaiból fakadóan ingadozhat. A biztosítási szerződésre vonatkozó részletes szabályozás a vonatkozó szerződési feltételekben az eszközalapokra vonatkozó tájékoztatás az Eszközalap-tájékoztatóban található. A biztosítási ajánlat aláírása és a biztosítási szerződés megkötése előtt azokat alaposan áttanulmányozni szíveskedjen, és azok, valamint a befektetési kockázatok ismeretében hozza meg a biztosítási szerződés megkötésére vonatkozó tájékozott döntését.

Hatályos működésre vonatkozó jogszabályok

 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv (új Ptk). - a 2014. március 15-e után kötött biztosítási szerződésekre vonatkozóan
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv (régi Ptk). - a 2014. március 15-e előtt kötött biztosítási szerződésekre vonatkozóan
 • A fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelennek minősülő feltételekről 18/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet - a 2014. március 15-e előtt kötött biztosítási szerződésekre vonatkozóan
 • A  biztosítási tevékenységről szóló 2014.évi LXXXVIII. törvény (Bit.)
 • A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény
 • A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.)
 • A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetén az ügyfeleknek nyújtandó tájékoztatás formájáról és tartalmáról szóló 2/2019. (III. 28.) PM rendelet
 • A technikai kamatláb maximális mértékéről szóló 54/2015. (XII. 21.) MNB rendelet
 • Az egyes pénzügyi szervezetek panaszkezelésének formájára és módjára vonatkozó részletes szabályokról szóló 66/2021. (XII. 20.) MNB rendelet
 • A biztosítók, a többes ügynökök és az alkuszok panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 437/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet
 • A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet)