Adatvédelem

Mi számít személyes adatnak?

2018. május 25. napjától a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet) alapján személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (?érintett?) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Milyen esetben kell megadnom személyes adatot a biztosító honlapján?

Ön csak abban az esetben ad meg személyes adatot az NN Biztosító honlapján, ha Önnek ez kifejezett szándéka. Erre kizárólag az Ön előzetes, tájékozott és önkéntes hozzájárulásával kerülhet sor.

Személyes adatok megadása a honlapon található regisztrációs felületek kitöltésével lehetséges. Amennyiben Ön regisztrál az NN Biztosító honlapján, a regisztrációnál található vonatkozó Adatkezelési tájékoztatóból Ön részletesen informálódhat adatai kezelésének céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatok köréről, az adtafeldolgozókról és az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, jogorvoslati lehetőségéről.

Ki a személyes adatok kezelője?

A személyes adatok kezelője az NN Biztosító Zrt. (székhely: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8., cégjegyzékszám: 01-10-041574)

Mit kell tudni az Általános adatvédelmi rendeletről (GDPR)?

2018. május 25. napján hatályba lépett az általános adatvédelmi rendelet (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről; "GDPR"), amelynek fő célja a személyes adatok feletti rendelkezés erősítése, illetve ezzel összefüggésben nagyobb fokú átláthatóság biztosítása az érintettek számára, ezzel biztosítva valamennyi EU tagállamban a személyes adatok egységesen magas szintű védelmét.

A GDPR az EU-ban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelők, valamint adatfeldolgozók tevékenységeivel összefüggésben lesz alkalmazandó, valamint abban az esetben, ha az EU-ban tartózkodó érintettek személyes adatait kezelik. A személyes adatok kezelését az adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak a GDPR alapján jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végeznie, szem előtt tartva továbbá a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, a pontosság, a korlátozott tárolhatóság, valamint az integritás és bizalmas jelleg elvét is.

Az adatvédelmi hatóság Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, amelynek feladata a személyes adatok védelméhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése, valamint a GDPR betartatásáért is felelős lesz.

A GDPR szerint a személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbiak egyike teljesül: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez; az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél; az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; az adatkezelés az érintett létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges; az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges; vagy ha az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

A GDPR szabályai vonatkoznak a Biztosító által 2018. május 25. napja előtt kelet adatkezelésekre is, a személyes adatok érintettjeinek jogai az Általános adatvédelmi rendelet alapján szélesedtek.

Ha én már az NN Biztosító ügyfele vagyok, milyen változásokra számíthatok 2018. május 25. napjától az Általános adatvédelmi rendelet szerint?

A biztosítási szerződés megkötésekor megismert adatkezelési szabályok (személyes adatok kezelésére vonatkozó elvi és gyakorlati tudnivalók, biztosítási törvény szerinti adattovábbítás) tekintettel arra, hogy a biztosítási törvényen alapultak, a biztosítási törvény módosulása esetén változtak. Az adatkezelés egyes szabályai a magyar adatvédelmi törvény változásával szintén módosultak. Most a GDPR hatálybalépésével ismét változások következtek be, pontosítottuk az eddigi szabályokat.

A biztosítási szerződésekre vonatkozó 2018. május 25. napjától hatályos adatkezelési szabályok itt érhetők el:

Az NN Biztosító által igénybevett adatfeldolgozók részletes listája ide kattintva érhető el.

Ha már korábban a honlapon, vagy nyereményjáték során megadtam a személyes adataimat, milyen változásokra számíthatok 2018. május 25. napjától az Általános adatvédelmi rendelet szerint?

A közvetlen üzletszerzési célú és/vagy nyereményjátékban, akcióban való részvételre vonatkozó hozzájárulása esetén megismert és elfogadott adatkezelési tájékoztató szabályai továbbra is érvényesek (kezelt adatok köre, adatkezelés jogalapja, adatkezelés célja), azonban a GDPR új rendelkezéseire tekintettel néhány rendelkezés változott, például az Önt megillető jogokat és jogorvoslati lehetőségek kiszélesedtek, melyekről a következő kérdésben és a lentebb letölthető Adatvédelmi szabályzatban találhatók részletes szabályok.

Az NN Biztosító által igénybevett adatfeldolgozók részletes listája ide kattintva érhető el.

Ha én még 2018. május 25. napja előtt voltam az NN Biztosító függő biztosításközvetítő ügynöke, milyen változásokra számíthatok 2018. május 25. napjától az Általános adatvédelmi rendelet szerint?

A 2018. május 25. napja előtt megszűnt függő biztosításközvetítő ügynöki megbízási jogviszonyok tekintetében az alábbi adatkezelési tájékoztatóban olvashat a biztosításközvetítői tevékenységet végzett természetes személy adataira vonatkozó adatkezelési szabályokról.

A 2018. május 25. napján fennállt, vagy azt követően létrejött függő biztosításközvetítő ügynöki megbízási jogiszonyok tekintetében a közvetítői szerződés mellékletét képző adatkezelési tájékoztatóban foglalt szabályok az irányadóak.

Milyen jogaim vannak 2018. május 25. napjától az Általános adatvédelmi rendelet szerint a rólam kezelt személyes adatokkal kapcsolatban?

Alábbiakban röviden összefoglaljuk, hogy Önnek milyen jogai vannak az NN Biztosítónál kezelt személyes adatok vonatkozásában.

Önnek, mint érintettnek jogában áll:

 • Személyes adataihoz hozzáférni

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon az Általános adatvédelmi rendelet 15. cikkben meghatározott adatokról.

 • Személyes adatai törlését kérni

Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje. Vannak azonban olyan esetek, amikor a kérés ellenére sem köteles az adatkezelő az adatokat törölni.

 • Adatkezelés korlátozását kérni

Az érintett jogosult arra meghatározott esetben, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést.

 • Adathordozhatóság jogával élni

Meghatározott esetekben az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 • Hozzájárulását visszavonni

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 • Tiltakozni az adatkezelés ellen

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű, vagy közhatalmi adatkezelés vagy a jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 • Tiltakozni és beavatkozást kérni automatikus döntéshozatal kapcsán

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a biztosító nem minden esetben köteles az Ön kérését teljesíteni az Általános adatvédelmi rendelet lehetővé teszi bizonyos esetekben, hogy a kérelmének ne vagy ne teljes mértékben tegyen eleget. Az érintettet megillető jogokról részletes szabályokat a lentebb letölthető Adatvédelmi szabályzatban talál.

Kihez fordulhatok adatkezeléssel kapcsolatos kérésemmel vagy panaszommal?

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, panaszával az NN Biztosító Zrt. vonatkozásában közvetlenül az adatvédelmi tisztviselőjéhez is fordulhat az alábbi elérhetőségeken.

 • E-mail cím: adatvedelem@nn.hu
 • Levelezési cím: 1364. Budapest, Pf.: 247.

A megadott közvetlen üzletszerzési célú hozzájárulását visszavonhatja, vagy tiltakozhat az ilyen célú adatkezelés ellen a www.nn.hu/leiratkozas oldalon is.

Amennyiben megítélése szerint az adatkezelés megsérti az Általános adatvédelmi rendeletet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panasszal fordulhat.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

 • cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1363 Budapest, Pf.: 9.
 • honlap: www.naih.hu

Ön jogosult az adatkezelővel, illetve az adatfeldolgozóval szemben bírósági eljárást indítani, ha megítélése szerint az adatkezelés megsérti az Általános adatvédelmi rendeletet.

Az Adatkezelő székhelye szerint illetékes bíróság:

 • név: Fővárosi Törvényszék
 • cím: 1055 Budapest, Markó u. 27.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Miért van szükség hangrögzítésre a telefonos ügyfélszolgálat, vagy a biztosító call center partnere ( SSG EMEA Kft.) vagy megbízott biztosításközvetítője rögzített vonalon történő hívásakor? Milyen szabályok vonatkoznak a hangrögzítésre?

A telefonos ügyfélszolgálatunkhoz érkezett bejövő és az onnan indított kimenő, illetve megbízott call center partner cégünk a  SSG EMEA Kft. által indított telefonhívásokról minden esetben hangfelvétel készül, továbbá egyes biztosításközvetítő ügynökünk hívásakor is hangfelvétel készül (kifejezett tájékoztatás mellett) a telefonos kiszolgálás minőségének biztosítása, ellenőrizhetősége és az elhangzott információk bizonyíthatósága, illetve esetleges ügyfélpanaszok vizsgálata érdekében. A hangfelvétel csak az érintett hozzájárulásával készíthető. Tekintve, hogy a telefonos ügyfélszolgálatunk hívásait technikai okokból nincs mód kizárni a hangrögzítésből, bejövő hívások esetén a hangrögzítés tényéről a hívásvárakoztatás ideje alatt automata hang tájékoztat, míg kimenő hívásnál az ügyintéző tájékoztat és kéri az hívott fél hozzájárulását. Amennyiben a betelefonáló, vagy a felhívott fél a hangrögzítéshez nem kíván hozzájárulni, a beszélgetés nem folytatható és ügyintézésre nincs mód. Ebben az esetben a hívó, vagy felhívott felet a számára elérhető alternatív kiszolgálási lehetőségekről tájékoztatni szükséges (például személyes ügyfélfogadás, biztosítási tanácsadón keresztüli ügyintézés, vagy postai levél).

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit) 159.§ (5) bekezdése alapján ügyfélpanaszok esetén a biztosító és az ügyfél között zajlott telefonhívásokra kötelezően vonatkozik a hangrögzítés elvárása.

A telefonhívások kapcsán keletkezett hanganyag, és az abban szereplő személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztatónkat egyrészt meghallgathatja a 1-as menüpont választásával (körülbelül 25 perc), illetve elolvashatja az alábbi linkre kattintva.

Amennyiben megbízott call center partnerünk a  SSG EMEA Kft. vagy megbízott biztosításközvetítőnk rögzített vonalon hívja Önt, a keletkezett hanganyag, és az abban szereplő személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztatónkat beszélgetés közben is meghallgathatja (körülbelül 28 perc), illetve elolvashatja az alábbi linkre kattintva.

Milyen telefonszámot jelez ki a telefon, ha a Biztosító munkatársa hív?

A Contact Center munkatársai az alábbi számokról hívhatják Önt:

+36-30-809-8557

+36-1-999-6446

A Telesales csoport munkatársai az alábbi számról hívhatják Önt:

+36-1-998-0123

A +36-30-809-XXXX kezdetű telefonszámról érkező hívásokat az NN Biztosító Zrt egyéb szervezeti egységei (szerződéskezelés, szolgáltatás, pénzügy stb) kezdeményezik.

Kétsége merült fel azzal kapcsolatban, hogy valóban az NN Biztosító ügyfélszolgálatáról vagy egyéb szervezeti egységétől keresték Önt? Tárcsázza díjmentesen hívható központi ügyfélszolgálati számunkat (1433), és bizonyosodjon meg a hívás hitelességéről!

Biztonságban vannak a személyes adataim?

A személyes adatok védelmére 2018. május 25. napjától a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) rendelkezései, a biztosítási szerződéssel kapcsolatos adataira továbbá a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Biztosítási törvény) rendelkezési vonatkoznak. Ezeket a biztosító a személyes adatok feldolgozása és kezelése során maradéktalanul betartja. A biztosító gondoskodik az adatok biztonságáról, megtesz minden olyan adminisztratív, számítástechnikai és fizikai biztonsági, technikai és szervezési intézkedést annak érdekében, hogy a személyes adatokat megóvja a jogosulatlan hozzáféréstől, illetve az elveszéstől, és kialakítja az eljárási szabályokat, amelyek az adatok védelmének érvényre juttatásához szükségesek. Az egyes szolgáltatások érdekében igénybevett harmadik személyek (adatfeldolgozók) kötelesek a személyes adatokat bizalmasan kezelni és gondoskodni azok védelméről.

Cookie használat

Az NN Biztosító cookie-kat használ annak érdekében, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtson weboldalán, ezen felül pedig releváns ajánlatokat jelenítsen meg látogatói részére. A cookie beállításokat a 'Cookie beállítások' gombra kattintva tudja megváltoztatni, ha szeretne többet megtudni szabályzatunkról, kérjük kattintson ide!

Prémium-NN Egészségkártya

Az NN Biztosító Zrt. és a Prémium Egészségpénztár között létrejött együttműködés alapján a Biztosító lehetőséget biztosít ügyfelei részére, hogy a Prémium Egészségpénztárnál a közreműködésével pénztártaggá váljanak. Ezt elősegítendő a Biztosító ügyfeleinek Prémium-NN Egészségkártyát küld postai levélben annak érdekében, hogy megkönnyítse a pénztártaggá válást és a szolgáltatások igénybevételét.

A kártya készítésére és a regisztrációjára vonatkozó Adatkezelési tájékoztató itt érhető el.

A Biztosító a kártyaszám, születési dátum adatokat továbbítja a PRÉMIUM Önkéntes Egészség-és Önsegélyező Pénztár (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) részére abból a célból, hogy az egészségpénztári tagság létrejötte esetén az ügyfél ezen kártyát használhassa.

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés jogalapja a Biztostó jogos érdeke, az ügyfelek tiltakozhatnak ezen adatkezelés ellen, melyet megtehetnek postai úton az NN Biztosító Zrt. 1364 Budapest, Pf. 247 címre küldött levélben, vagy az adatvedelem@nn.hu címre írt e-mailben.