Adatvédelem

Tárolódik rólam bármilyen adat, ha a biztosító honlapját meglátogatom?

Igen, úgynevezett cookie-k (sütik). A cookie alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. Ezeket az információkat a weboldal folyamatos statisztikai fejlesztése és ezáltal a felhasználói élmény növelése érdekében gyűjti a weboldal.
Az adatgyűjtésról Önt a honlap meglátogatása esetén azonnal értesítjük.

A honlap látogatása során rólam tárolt adatok alapján a személyem beazonosítható?

Nem. A cookie-k nem képesek a felhasználó azonosítására, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére. Nem alkalmasak programok futtatására vagy vírusok másik számítógépre történő eljuttatására.

Cookie használat az oldalon

A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy ez a weboldalak használhatóságát korlátozhatja. 

Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az egyszerű böngészéshez cookie használata, engedélyezése nem szükséges. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében, az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el a felhasználó.

Mi számít személyes adatnak?

Személyes adatnak minősül a meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személlyel (érintettel) kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Milyen esetben kell megadnom személyes adatot a biztosító honlapján?

Ön csak abban az esetben ad meg személyes adatot a biztosító honlapján, ha Önnek ez kifejezett szándéka. Erre kizárólag az Ön előzetes, tájékozott és önkéntes felhatalmazásával kerülhet sor.

Személyes adatok megadása a honlapon található regisztrációs felületek kitöltésével lehetséges. Amennyiben Ön regisztrál a biztosító honlapján, a regisztrációnál található vonatkozó Adatkezelési tájékoztatóból és az Adatvédelmi szabályzatból Ön részletesen informálódhat adatai kezelésének céljáról, a kezelt adatok köréről, az adtafeldolgozókról és az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, jogorvoslati lehetőségéről.

Biztonságban vannak a személyes adataim?

A személyes adatok védelmére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) rendelkezései, a biztosítási szerződéssel kapcsolatos adataira továbbá a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) rendelkezési vonatkoznak. Ezeket a biztosító a személyes adatok feldolgozása és kezelése során maradéktalanul betartja. A biztosító gondoskodik az adatok biztonságáról, megtesz minden olyan adminisztratív, számítástechnikai és fizikai biztonsági, technikai és szervezési intézkedést annak érdekében, hogy a személyes adatokat megóvja a jogosulatlan hozzáféréstől, illetve az elveszéstől, és kialakítja az eljárási szabályokat, amelyek az adatok védelmének érvényre juttatásához szükségesek. Az egyes szolgáltatások érdekében igénybevett harmadik személyek (adatfeldolgozók) kötelesek a személyes adatokat bizalmasan kezelni és gondoskodni azok védelméről.

Kérhetem a személyes adataim megváltoztatását vagy törlését?

Természetesen. A biztosító az Ön kérésére tájékoztatást ad a személyes adatai kezeléséről. Ön kérheti azok helyesbítését, zárolását vagy törlését is.

Ki a személyes adatok kezelője?

A személyes adatok kezelője az NN Biztosító Zrt.

Az NN Biztosító Zrt. eleget tesz jogszabályokban meghatározott a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által a személyes adatokra vonatkozó adatkezeléseiről az érintettek tájékozódásának elősegítése érdekében vezetett adtavédelmi nyilvántartásba történő bejelentési kötelezettégének.

AZ NN Biztosító Zrt. főbb adatvédelmi nyilvántartási számai: NAIH-50309/2012.; NAIH-50646/2012.; NAIH-50645/2012.; NAIH-82862/2015

Kihez fordulhatok adatkezeléssel kapcsolatos kérdésemmel, panaszommal?

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, kéréssel, panasszal a biztosítóhoz fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

  • E-mail cím: adatvedelem@nn.hu
  • Levelezési cím: 1364. Budapest, Pf.: 247.

Jogainak megsértése esetén az érintett az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

  • cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
  • posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  • honlap: www.naih.hu

Miért van szükség hangrögzítésre a telefonos ügyfélszolgálat hívásakor?

A telefonos ügyfélszolgálatunkhoz érkezett bejövő és az onnan indított kimenő telefonhívásokról minden esetben hangfelvétel készül. Hangfelvétel készítését törvény nem írja elő, azonban annak szükségessége az utólag felmerülő kérdések, félreértések tisztázása, illetve esetleges ügyfélpanaszok vizsgálata céljából egyértelműen fontos. A Polgári Törvénykönyvról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján hangfelvétel csak az ügyfél hozzájárulásával készíthető. Tekintve, hogy a telefonos ügyfélszolgálatunk hívásait technikai okokból nincs mód kizárni a hangrögzítésből, bejövő hívások esetén a hangrögzítés tényéről a hívásvárakoztatás ideje alatt automata hang tájékoztat, míg kimenő hívásnál az ügyintéző közli azt. Ha az ügyfél a hangrögzítést érintő ellenvetését nem jelzi, úgy viselkedése ráutaló magatartásként, a hangrögzítés elfogadásaként értelmezett. Amennyiben a betelefonáló, vagy a felhívott fél a hangrögzítéshez nem kíván hozzájárulni, a beszélgetés nem folytatható és ügyintézésre nincs mód. Ebben az esetben a hívó, vagy felhívott felet a számára elérhető alternatív kiszolgálási lehetőségekről tájékoztatni szükséges (például személyes ügyfélfogadás, biztosítási tanácsadón keresztüli ügyintézés, vagy postai levél). A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit) 159.§ (5) bekezdése alapján ügyfélpanaszok esetén a szolgáltató és az ügyfél között zajlott telefonhívásokra kötelezően vonatkozik a hangrögzítés elvárása.

A telefonos ügyfélszolgálat mennyi ideig tárolja a hangfelvételeket?

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit) 159.§ (54) bekezdése alapján ügyfélpanaszok esetén a szolgáltató és az ügyfél között zajlott telefonhívás hanganyagát 5 évig szükséges megőrizni. Az egyéb tárgyú telefonos kommunikáció hangfelvételeit meglévő biztosítási szerződéseink esetén a biztosítási szerződés megszűnéséig, valamint addig őrzi meg a szolgáltató, amíg a szerződésből eredő igény érvényesíthető. Ez a hatályos polgári jogi szabályok alapján a biztosítási szerződés megszűnését követő legalább 5 év. Egyéb tárgyú, vagy meglévő ügyfélnek nem minősülő hívó vagy hívott féllel történő telefonbeszélgetés esetén 5 évig kezelheti.

Milyen telefonszámot jelez ki a telefon, ha a telefonos ügyfélszolgálat munkatársa hív?

+36-1-255-5700 vagy +36-1-255-5757