Teljes képernyős ajánló - koronavírus szolgáltatás

Tudnivalók szolgáltatás igénybevételhez

Itt érheti el a biztosítási esemény bekövetkezése esetén követendő eljárásra, valamint a kifizetésre vonatkozó információkat.

Részletek

Koronavírus - Szolgáltatás- content 1

Szolgáltatási igénybejelentés

Itt érheti el a biztosítási esemény bekövetkezése esetén követendő eljárásra, valamint a kifizetésre vonatkozó információkat. 

Koronavírus - Elektronikus - content 2

gettyimages-1023145798_download-960.jpg

Egyéb online ügyintézési lehetőség

Ha Ön rendelkezik Ügyfélkapuval, igénybe veheti a kormányzati Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés szolgáltatást (AVDH), amellyel elektronikusan alá tudja írni az ügyintézéshez szükséges dokumentumokat, melyeket az nn@nn.hu e-mail címre küldhet meg. Hogyan veheti igénybe az elektronikus aláírási szolgáltatást? Kattintson a részletekért.

Megismerem

Koronavírus - Szolgáltatás- content 2

A szolgáltatási igény elbírálásához és a szolgáltatási összeg megállapításához szükséges okiratokat, dokumentumokat, melyben az NN Biztosító Zrt. általános életbiztosítási szabályzatának mindenkor aktuális 2. számú mellékletében talál meg - beszkennelve pdf fájlként vagy jó minőségű jpg fájlként is megküldheti e-mailben.

A személyes ügyfél-azonosítással kapcsolatos eljárásra külön szabályok vonatkoznak.

Téma megjelenítő

Tájékoztató az NN Biztosító ügyfél-azonosítási rendjéről

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) részletes szabályokat határoz meg az ügyfél-azonosítási kötelezettség vonatkozásában a pénzügyi szolgáltatók számára. A törvény célja, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás tilalmának hatékony érvényesítése érdekében megelőzze és megakadályozza a büntetendő cselekmények elkövetéséből származó pénznek vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dolognak a pénzmosás szempontjából veszélyeztetett tevékenységeken keresztül történő tisztára mosását, valamint a terrorizmusnak pénzzel vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dologgal való támogatását.

Tájékoztató anyagunkat az alábbi linkre kattintva ismerhetik meg:

Ügyfél-azonosítással kapcsolatos nyomtatványaink az alábbi Dokumentumok linkre kattintva, vagy a Dokumentumtár, Ügyfélszolgálati dokumentumok, Szerződés módosítás témakörénél ismerhetik meg:

 

Ki jogosult a haláleseti szolgáltatásra?

Életbiztosítási szerződések esetén a haláleseti szolgáltatásra jogosult személy a kedvezményezett, aki lehet

 • a szerződésben haláleseti Kedvezményezettként megnevezett személy,
 • vagy ilyen személy hiányában, vagy ha a Kedvezményezett megnevezése nem volt érvényes a biztosítási esemény időpontjában, a Biztosított örököse.

Több megnevezett haláleseti kedvezményezett esetében százalékosan meg kell határozni a jogosultságuk arányát. Ennek hiányában a Biztosító a kedvezményezettek részére egyenlő arányban teljesíti a biztosítási szolgáltatást.

Megnevezett haláleseti kedvezményezett lehet természetes személy és gazdálkodó szervezet is.

Hogyan lehet kedvezményezettet jelölni és módosítani?

A Szerződő a kedvezményezettet a Biztosítóhoz címzett és a Biztosító székhelyére beérkezett írásbeli nyilatkozattal jelölheti ki, és a biztosítási esemény bekövetkezéséig bármikor ugyanilyen formában a kijelölését visszavonhatja, vagy a kijelölt kedvezményezett helyett más kedvezményezettet nevezhet meg. Ha nem a Biztosított a Szerződő, mindezekhez a Biztosított írásbeli hozzájárulása szükséges.

A Kedvezményezett kijelölés és módosítás a nyilatkozat Biztosító székhelyére történő beérkezésének dátumával lesz hatályos.

Mikor érvénytelen a kedvezményezett jelölés?

 • Ha a Szerződő nem azonos a Biztosítottal, a Biztosított hozzájárulása szükséges a kedvezményezett kijelöléséhez. Ennek hiányában a biztosítási szerződésnek a kedvezményezett kijelölését tartalmazó része semmis. Ilyen esetben haláleseti kedvezményezettnek a Biztosított örökösét kell tekinteni.
 • A kedvezményezett kijelölése hatályát veszti, ha a kedvezményezett a biztosítási esemény bekövetkezte előtt meghal, vagy jogutód nélkül megszűnik. Ebben az esetben új kedvezményezettet kell kijelölni. Ennek hiányában a Biztosított örökösét kell haláleseti kedvezményezettnek tekinteni.

Érvényes kedvezményezett jelölés hiányában ki és hogyan kaphatja meg a haláleseti szolgáltatást?

Érvényes kedvezményezett jelölés hiányában a Biztosított örököse(i) jogosult(ak) a szolgáltatásra örökrészük arányban.

Az örökösöknek örökösi jogállásukat és örökrészük arányát igazolniuk kell, amelyet megtehetnek az alábbi iratok benyújtásával:

 • az öröklésről szóló jogerős közjegyzői hagyatékátadó határozat másolata, vagy
 • az öröklésről szóló jogerős bírósági határozat másolata,
 • ezek hiányában a jogerős öröklési bizonyítvány másolata.
Ezen iratokból egyértelműen ki kell tűnnie az örökösök személyének, kapcsolatfelvételhez szükséges adataiknak és örökrészük arányának. Ezeken kívüli adatok kitakarással, maszkolással elfedhetők.

Mit kell tennem, ha szolgáltatási igényt szeretnék benyújtani?

 

 • A biztosítási esemény bekövetkezését a Szerződőnek, illetve a Biztosítottnak/Kedvezményezettnek a biztosítási esemény bekövetkezését követő 15 napon belül írásban kell bejelentenie társaságunknak, a szükséges felvilágosításokat meg kell adni, és lehetővé kell tenni a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését.
 • Az igénybejelentést megelőzően kérjük, olvassa el figyelmesen az életbiztosítási szerződéséhez kapcsolódó szerződési feltételeket, valamint tanulmányozza át a szolgáltatási igénybejelentések megkönnyítéséhez készített igénybejelentő nyomtatványainkat, amelyek megtekinthetőek és letölthetőek a honlapunkon elérhető Dokumentumtárból.
 • Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az igénybejelentő letöltését és kitöltését követően a 2017. évi LIII. számú, A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény értelmében a biztosítóknak, így társaságunknak is azonosítania kell ügyfeleit (biztosítási esemény bejelentése esetén a szolgáltatásra jogosultakat, Kedvezményezetteket, Meghatalmazottakat).

A törvény értelmében a biztosítónak az azonosításhoz szükséges személyes okmányokról az azokon szereplő adatok rögzítésének céljából, a törvényi megfelelés miatt másolatot is kell készítenie!

Az azonosítást az NN biztosítási tanácsadója és alkalmazottja végezheti el, és az igénybejelentést az ügyfél-azonosítási dokumentumokkal továbbíthatja az igénybejelentés feldolgozása érdekében ügyfélszolgálatunkra.

Ezért kérjük, hogy a dokumentumok letöltését és kitöltését megelőzően, vagy azt követően mindenképpen vegye fel a kapcsolatot az ügyfél-azonosítás elvégzése érdekében az NN biztosítási tanácsadójával, vagy fáradjon be személyesen az NN Biztosító Zrt. székhelyére, vagy lehetősége van előzetes időpont egyeztetés alapján az Önhöz legközelebb álló értékesítési irodánkban is eleget tenni a törvény által előírt azonosítási kötelezettségnek.

Az online ügyintézés az NN Direkt ügyfélportálon az elektronikus kommunikációs nyilatkozattal rendelkező ügyfeleink részére a következő szolgáltatásokkal kapcsolatosan érhető el: természetes halál igénybejelentés, baleseti halál igénybejelentés, műtéti térítésre vonatkozó igénybejelentés, kórházi napi térítésre vonatkozó igénybejelentés, csonttörés igénybejelentés, kritikus betegség igénybejelentés.

Kérjük, segítse az azonosítási eljárást! Együttműködését, segítségét nagyon köszönjük!

Hogyan tudom a haláleseti igényemet bejelenteni, ha kedvezményezett, vagy örökös vagyok?

Itt foglaljuk össze az érintett, szerződésben megjelölt kedvezményezettek, illetve örökösök teendőit az NN Biztosítónál életbiztosítási szerződéssel rendelkező ügyfelek halála esetére. Jelen tájékoztatás nem teljes körű, kérjük, hogy olvassa el figyelmesen a vonatkozó szerződési feltételeket.

További hasznos információikat a 'Ki jogosult a haláleseti szolgáltatásra?', a 'Hogyan lehet kedvezményezettet jelölni és módosítani?', a Mikor szolgáltatunk? és a 'Ki által ismerhetők meg az elhunyt ügyfélre vonatkozó biztosítási szerződés adatai?' kérdéseinknél olvashat

A haláleseti biztosítási szolgáltatási összeget fel kell vetetni a hagyatéki leltárba?

Tekintettel arra, hogy a Kedvezményezett (megnevezett, illetve ennek hiányában az örökös) a biztosítási összegre a biztosítási szerződés alapján jogosult, ezért a kialakult bírói gyakorlat szerint a haláleseti biztosítási összeg nem képezi a hagyaték részét akkor sem, ha a kedvezményezett a biztosított örököse, ezáltal a biztosítási összeg nem minősül a hagyatékba tartozó ingóságnak, emiatt nem is kell szerepeltetni a hagyatéki leltárban.

Milyen dokumentumok szükségesek a haláleseti szolgáltatás iránti igény elbíráláshoz?

A biztosítási eseményt írásban, a biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell bejelenteni a Biztosítónak. A szolgáltatási igény teljesítéséhez szükséges dokumentumokat az adott biztosítási szerződésre vonatkozó szerződési feltételek - egyéni életbiztosítási szerződések esetén az  Általános Életbiztosítási Szabályzat 2. számú melléklete - tartalmazzák, amelyek elérhetők az nn.hu oldalon a Dokumentumtárban.

A haláleseti igénybejelentéshez szükséges dokumentumok köre megtalálható az Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén nyomtatványon is, mely a Dokumentumtár > Ügyfélszolgálati dokumentumok menüpont alatt érhető el egyéni és csoportos biztosítások esetében.

A biztosítási esemény bejelentése megtörténhet a Biztosító által rendszeresített nyomtatványon, de akár egyéb írásbeli nyilatkozatban is a szükséges adatok és dokumentumok megküldése mellett.

A külföldön bekövetkezett biztosítási esemény bejelentéséhez a Biztosító a biztosítási eseményt igazoló dokumentumok hivatalos magyar nyelvű fordítását kérheti.

Az előálló költségeket annak kell viselni, aki igényét a Biztosítóval szemben érvényesíti. Minden olyan adatszerzés és tudakozódás költségei, amelyek a halál okának, a Biztosított halálát okozó betegség időpontjának és lefolyásának, a halál közelebbi körülményeinek vagy a Biztosított egészségi állapotának tisztázásához nem voltak szükségesek, a Biztosítót terhelik.

Ha a megnevezett kedvezményezett, illetve az örökös kiskorú vagy cselekvőképességében korlátozott vagy teljesen cselekvőképtelen nagykorú, a hagyaték átvétele során törvényes képviselő (gyám, gondnok, bizonyos esetekben gyámhatóság) közreműködése szükséges, melyhez a törvényes képviseletet, gondnokságot igazoló határozatot csatolni szükséges.

A Biztosító az adott biztosítási szerződésre vonatkozó szerződési feltételekben - egyéni életbiztosítások esetén az Általános Életbiztosítási Szabályzatban és a biztosítási szerződésre vonatkozó különös szerződési feltételekben - esetlegesen meghatározott költségeken felül nem számít fel további díjakat, költségeket a haláleseti kedvezményezett, illetve örökös részére történő teljesítése esetén.

Megnevezett kedvezményezett hiányában a biztosítási esemény bejelentése és a szolgáltatáshoz szükséges dokumentumok a jogerős hagyatékátadó végzés, bírósági határozat vagy örökölési bizonyítvány rendelkezésre állása előtt is benyújthatóak. Azonban a Biztosító a megnevezett kedvezményezett hiányában csak jogerős hagyatékátadó végzés, bírósági határozat, vagy örökölési bizonyítvány megküldését követően nyújt szolgáltatást.

Szükség van-e a pénzmosási törvény szerinti ügyfél-azonosításra?

 • A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) részletes szabályokat határoz meg az ügyfél-azonosítási kötelezettség vonatkozásában a pénzügyi szolgáltatók számára. A Biztosító az életbiztosítási szerződések esetén a szolgáltatáskor esedékes biztosítási összeg kifizetését megelőzően köteles elvégezni a szolgáltatásra jogosult személy (megnevezett kedvezményezett, illetve örökös), illetve képviselője ügyfél-azonosítását is.
 • Az ügyfél-azonosítást személyesen kell elvégezni amennyiben korábban személyes azonosítás nem történt.
 • A személyes azonosítás történhet az NN biztosítási tanácsadója, és a Biztosító alkalmazottja által a Biztosító értékesítési irodájában, vagy a személyes ügyfélszolgálaton.
 • Az ügyfél-azonosításhoz szükséges formanyomtatvány megtalálható az Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén nyomtatványunkon is. Az ügyfél-azonosítás rendjéről ezen dokumentumban találhatók részletes információk.

Milyen dokumentumok szükségesek az igénybejelentés benyújtásához?

Részletes tájékoztatásunk elérhető az NN Biztosító Zrt. általános életbiztosítási szabályzatának mindenkor aktuális 2. számú mellékletében, amely letölthető a Dokumentumtárból, ide kattintva.

Hogyan vehetem igénybe az elektronikus aláírási (ADVH) szolgáltatást?

Ha Ön rendelkezik Ügyfélkapuval, igénybe veheti a kormányzati Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés szolgáltatást (AVDH), amellyel elektronikusan alá tudja írni az ügyintézéshez szükséges dokumentumokat, melyeket az nn@nn.hu e-mail címre küldhet meg.

A személyes ügyfél-azonosítással kapcsolatos eljárásra külön szabályok vonatkoznak.

Milyen összeget kapok a szolgáltatási igénybejelentést követően?

Társaságunk a biztosítási szerződés alapján, az ott meghatározott feltételek szerint a biztosítási esemény bekövetkezésekor a biztosítási szerződésben meghatározott szolgáltatást teljesíti.

Mikor szolgáltatunk?

A szolgáltatásunk teljesítése az igény elbírálását követően az adott biztosítási szerződésre vonatkozó szerződési feltételekben - egyéni szerződések esetén az Általános Életbiztosítási Szabályzat mindenkor aktuális 2. számú mellékletében - meghatározott valamennyi okmánynak ? amely a biztosítási esemény bekövetkezésének igazolásához, illetve a teljesítendő szolgáltatás mértékének meghatározásához, valamint az ügyfél-azonosítás elvégzéséhez szükséges - a Biztosító székhelyére való beérkezése után 30 napon belül történik.

A fenti dokumentumok az alábbi módon nyújthatók be a Biztosító részére: személyesen, faxon és postai levélben (elérhetőségeinket megismerheti ide kattintva).

 • ha az érintett rendelkezik Ügyfélkapuval, igénybe veheti a kormányzati Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés szolgáltatást (AVDH), amellyel elektronikusan alá tudja írni az ügyintézéshez szükséges dokumentumokat, melyeket az nn@nn.hu e-mail címre küldhet meg. Az AVDH szolgáltatásról ide kattintva talál információkat.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa át az életbiztosítási szerződésre vonatkozó szerződési feltételeket, tekintettel arra, hogy bizonyos eseményekre e a Biztosító nem vállal kockázatot, valamint mentesülhet a szolgáltatási kötelezettség alól.

Mennyi időt vesz igénybe az szolgáltatási összeg kifizetése?

A szolgáltatás teljesítése az NN Biztosító Zrt. általános életbiztosítási szabályzata mindenkor aktuális 2. számú mellékletében meghatározott valamennyi olyan okmánynak - amely a biztosítási esemény bekövetkezésének igazolásához, illetve a teljesítendő szolgáltatás mértékének meghatározásához, valamint az ügyfél-azonosítás elvégzéséhez szükséges - a társaságunk székhelyére való beérkezése után 30 napon belül történik.

A biztosítás lejárata esetén a teljesítés a lejárat napja után 30 napon belül történik, feltéve, hogy az NN Biztosító Zrt. általános életbiztosítási szabályzat mindenkor aktuális 2. számú mellékletében meghatározott valamennyi okmány a lejárat napjáig székhelyünkre beérkezett.

Hogyan teljesítjük a kifizetéseket?

Bankszámlára történő átutalással és /vagy meglévő másik szerződésre, ajánlatra történő átutalással teljesítjük a kifizetéseket. Ezzel az Ön kényelmét igyekszünk szolgálni, hogy pénzéhez a leggyorsabb, legmegbízhatóbb módon juthasson hozzá.

Ki által ismerhetők meg az elhunyt ügyfélre vonatkozó biztosítási szerződés adatai?

Biztosítási titoknak minősül minden olyan a Biztosító rendelkezésére álló adat, amely a Biztosító ügyfelének személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a Biztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik. A biztosítási titoknak minősülő adat kizárólag a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvényben meghatározott személyeknek, szervezeteknek adható ki.

A biztosítási törvény értelmében az örökösök részére van lehetőség a biztosítási szerződéssel kapcsolatos adatok kiadására, amennyiben hitelt érdemlően igazolják örökösi jogállásukat jogerős hagyatékátadó végzéssel, öröklési bizonyítvánnyal vagy jogerős bírósági határozattal.  

A Biztosító adatkezelési szabályait a vonatkozó szerződési feltételek, egyéni életbiztosításoknál a Biztosítási adatvédelmi tájékoztató, csoportos életbiztosításoknál a Csoportos Biztosítási adatvédelmi tájékoztató tartalmazza.

Mit kell tudnom az NN-Bank360 személybiztosítás és Raiffeisen Személyi kölcsönhöz kapcsolódó hitelfedezeti csoportos biztosítás szolgáltatási igénybejelentésével kapcsolatban?

Bővebb információkat az NN-Bank360 személybiztosítás és Raiffeisen Személyi kölcsönhöz kapcsolódó hitelfedezeti csoportos biztosítás szolgáltatási igénybejelentésével kapcsolatban az alábbi 'Letöltöm' gombra a Kárrendezési tájékoztatóban talál.

Hasznos cikkek - cím

Hasznos cikkek

Tartalom megjelenítő

5+1 nem evidens dolog, ami megvéd a betegségektől

Megmutatjuk, hogy mire érdemes odafigyelni, ha a betegségek vagy a rák kialakulásának megelőzéséről van szó.

Részletek

7 tipp az egészséges életmódhoz

Az egészséges életmód betartása nem olyan nehéz, mint gondoljuk. Bár nem kis kihívás, néhány egyszerű, új szokással elindulhatunk az útján.

Részletek

10 egyszerű tipp az egészségesebb, teljesebb élethez

Apró, egyszerű lépésekkel sokat tehetünk az egészséges életért ? kezdjük el azonnal!

Részletek